Bezpieczeństwo pracy podczas obsługi wózków jezdniowych

Na samym początku warto przedstawić czym jest wózek jezdniowy. Maszyna ta to nic innego jak zwykły wózek widłowy spalinowy lub elektryczny. Bezpieczeństwo pracy podczas użytkowania tej maszyny ma odrębne regulowania w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo pracy podczas obsługi wózków jezdniowych

Operatorem wózka może zostać osoba która ukończyła 18 lat i zdała stosowny egzamin i uzyskała odpowiedni wpis do książki operatora wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub posiadająca zaświadczenie wydane przez jednostkę UDT lub osoba, która uzyskała imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę na obsługę wózków jezdniowych na rzecz pracodawcy. Zezwolenie takie może być wydane tylko i wyłącznie w przypadku odbycia szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych organizowanego przez pracodawcę według planu szkolenia opracowanego przez jednostkę wyznaczoną przez ministra ds. gospodarki (jednostki prowadzące kursy dla operatorów). Kierowcy, którzy posiadają takie zezwolenie, mogą obsługiwać wózki napędzane gazem, jednak nie mogą przeprowadzać działania mającego na celu wymianę butli gazowej. Niezbędne jest zatrudnienie pracownika, który posiada stosowne kwalifikacje. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w mechanizmach wózka oraz demontaż urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych. Naprawy powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną takiego wózka opracowaną przez producenta.

Przed oddaniem wózka do użytkowania, pracodawca sprawdza stan techniczny wózka, w szczególności prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego, napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu, urządzeń sygnalizacyjnych, oświetlenia, urządzeń kontrolnych i zabezpieczających. Dodatkowo należy pamiętać o konieczności kontroli okresowych, o których jest mowa we wpisie dotyczącym ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy przy maszynach. Przeprowadzanie kontroli winno być odnotowywane w dokumentach eksploatacyjnych wózka.

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do obsługi wózka, informuje go o zagrożeniach związanych z transportowanymi ładunkami, w szczególności zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi, masie transportowanych ładunków, rodzaju transportowanych ładunków, ich właściwościach fizycznych, stanie technicznym dróg i trasie wózka oraz wymaganiach dotyczących organizacji pracy.Ponadto pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości poruszania się wózków na terenie zakładu biorąc pod uwagę nasilenie ruchu, stan dróg, widoczność oraz rodzaj przewożonych ładunków. Oprócz tego konieczne jest wprowadzenie wszelkich możliwych zabezpieczeń ograniczających wstęp pracowników pieszych na teren pracy wózków. Jeżeli jednak wyeliminowanie ruchu pieszych nie jest możliwe, należy ten ruch ograniczyć do minimum i odpowiednio zorganizować pracę, aby uniknąć potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych.

Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą wózków jest dopuszczalne tylko i wyłącznie, kiedy wózki są przystosowane do tego rodzaju pracy i jest to wyraźnie określone w dokumentacji dostarczonej przez producenta.

Niedopuszczalne jest podnoszenie ładunków o masie większej niż maksymalny udźwig wózka oraz na wysokość większą niż nominalna, określonych w dokumentacji producenta. Ponadto podczas załadunku za pomocą ramp oraz na wagony kolejowe i transport kołowy, należy sprawdzić, czy obciążenie wózka nie przekracza dopuszczalnych obciążeń tych środków transportu. W pomieszczeniach pracy natomiast dopuszczalne jest użytkowanie wózków spalinowych, jednak pod rygorem konieczności przestrzegania maksymalnych stężeń i natężeń. Niedopuszczalne jest natomiast użytkowanie wózków napędzanych benzyną etylizowaną i innymi środkami, które mogą być toksyczne.

Podczas pracy, gdzie występują materiały pożarowe lub wybuchowe, stosuje się wózki specjalnie przeznaczone do takich rodzajów prac. Wózki takie muszą być wyraźnie oznakowane. Ponadto po wykonanych naprawach takich wózków należy je poddać badaniom technicznym w celu stwierdzenia, czy zachowane zostały ich właściwości pozwalające na prace w takim środowisku pracy. Dodatkowo każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny takich wózków oraz elementów odpowiadających za bezpieczeństwo pracy kierowcy oraz elementów środowiska pracy i pracowników.

Podczas użytkowania wózków dodatkowo niedopuszczalne jest:

  • przewożenie ładunków większych niż platforma nośna wózka;
  • przewożenie ładunków po powierzchni o niewiadomej wytrzymałości;
  • używanie wózków na pochyłościach większych niż dopuszczalne, określone przez producenta;
  • przekraczanie ładowności i udźwigu wózka;
  • używanie wózków w warunkach śliskiego lub niestabilnego podłoża;
  • używanie wózków do pchania lub ciągnięcia wózków doczepnych, chyba że producent określa inaczej;
  • używanie wózków w warunkach niedostatecznego oświetlenia.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *