Prace na wysokości

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Rozumie się przez to bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Przypomnijmy, że w przypadku wystąpienia prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie, należy: a) zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami b) zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające c) prowadzić odpowiednią organizację pracy obejmującą instruktaż, który określa imienny podział pracy, kolejność wykonywanych działań, wymagania bhp […]

Prace szczególnie niebezpieczne – wykaz

Prace szczególnie niebezpieczne Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się te prace, które wymienione są w rozporządzeniu w sprawie ogólnych wymogów bhp oraz w innych przepisach (wykaz prac wynikający z innych przepisów jest również umieszczony poniżej). Dodatkowo przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć również te prace, które są wymienione w instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń, lub inne prace, które ze względu […]

Wymagania bezpieczeństwa pracy dla rusztowań i podestów ruchomych

Wymagania ogólne Bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania lub stawiania rusztowań powinno odbywać się zgodnie z instrukcja opracowaną przez producenta lub indywidualnym projektem. Należy pamiętać, że rusztowania mogą stawiać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami tj. posiadać odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje. Rusztowania systemowe natomiast powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową montażu takiego rusztowania. Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że elementy takiego […]

Bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji u urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia takich instalacji, kierownik budowy, w porozumieniu z organami sprawującymi nadzór nad określoną siecią (wodociągową, kanalizacyjną, gazociągową, elektryczną itp.) ustala bezpieczną odległość prowadzenia robót od tychże instalacji. Prowadzenie robót w pobliżu takich instalacji, oraz prowadzenie robót poszukiwawczych […]

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – zagospodarowanie terenu budowy

Podstawowe warunki przygotowania terenu budowy oraz robót budowlanych Inwestor jest obowiązany zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych lub rozbiórkowych inspektorat pracy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia robót. Warunki, które do tego zobowiązują to czas budowy przekraczający 30 dni wraz z  zatrudnienieniem co najmniej 20 pracowników albo na której zakres robót przekracza 500 osobodni (pot. dniówek). Osoby przebywające […]

Bezpieczeństwo pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów 1. Dla kobiet w ciąży: 1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej […]