Wymagania bezpieczeństwa pracy dla rusztowań i podestów ruchomych

Wymagania ogólne

Bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania lub stawiania rusztowań powinno odbywać się zgodnie z instrukcja opracowaną przez producenta lub indywidualnym projektem. Należy pamiętać, że rusztowania mogą stawiać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami tj. posiadać odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje. Rusztowania systemowe natomiast powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową montażu takiego rusztowania. Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że elementy takiego rusztowania muszą być poddane przez producenta badaniom określonych w przepisach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

Oddanie rusztowania do użytkowania

Przekazanie rusztowania do użytkowania może odbyć się tylko i wyłącznie po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Fakt ten zapisuje się w dzienniku budowy, w którym powinny być zawarte informacje o:

 • maksymalnym obciążeniu podestów roboczych
 • oporności uziomu
 • użytkowników rusztowania
 • przeznaczenie rusztowania
 • terminy kolejnych przeglądów rusztowania
 • wykonawcę montażu rusztowania
 • datę przekazania rusztowania do użytkowania

Na użytkowanym rusztowaniu umieszcza się tablicę informującą o dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji oraz o wykonawcy rusztowania.

Rusztowania, ich podesty oraz ruchome podesty robocze powinny zapewniać:

 • stateczność konstrukcji
 • dostosowanie do charakteru wykonywanej pracy oraz swobodny dostęp do stanowisk pracy
 • bezpieczną pracę i wejście/zejście
 • posiadać poręcz ochronną ( 1,1 m  wysokości, 0,15 m deska krawężnikowa)
 • posiadać piony komunikacyjne

Odległości między pionami komunikacyjnymi nie mogą przekraczać 40 m a najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego – 20 m. Rusztowania układa się ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych oraz odpowiednio wyprofilowanym i stabilnym.

BHP podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Rusztowania powinny być wyposażone w balustrady ochronne, o których mowa była w kilku wpisach już. Dla przypomnienia balustrada ochrona powinna być wyposażona w poręcz umieszczoną na wysokości 1,1 m, deskę krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy poręczą a deską uniemożliwiające wypadnięcie. Dodatkowo balustrady takie umieszcza się, gdy przestrzeń pomiędzy podestem rusztowania a obiektem budowlanym wynosi co najmniej 0,20 m.

Pracowników montujących i demontujących rusztowanie wyposaża się w niezbędne środki ochrony przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa, ukotwione lub zamocowane to stabilnego elementu konstrukcji w inny sposób. Przy montażu i demontażu oraz przy zagrożeniach spadania przedmiotów z wysokości należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i umieścić informację o nieprzeznaczeniu rusztowania do pracy http://bezpieczenstwo-pracy.blog.pl/2013/12/07/bezpieczenstwo-pracy-w-budownictwie-zagospodarowanie-terenu-budowy/ 

Rusztowania lub podesty ruchome muszą być ukotwione. Liczbę i rozmieszczenie kotew określa projekt indywidualny rusztowania. Składowa pozioma kotwy powinna wynosić co najmniej 2,5 kN. Rusztowanie może sięgać poza górną granicę kotew nie wyżej niż 3 m a podest ruchomy nie wyżej niż 1,5 m.

Udźwig wysięgników montowanych do rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN

Przy pracach na rusztowaniu w pobliżu dróg, przejść, przejazdów należy stosować daszki i siatki ochronne http://bezpieczenstwo-pracy.blog.pl/2013/12/07/bezpieczenstwo-pracy-w-budownictwie-zagospodarowanie-terenu-budowy/

Odległości pomiędzy stanowiskami pracy na poziomach rusztowania powinny wynosić minimum 5 m, a w pionie powinny posiadać jeden szczelny pomost, nie licząc tego, na którym prace są wykonywane.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań w sąsiedztwie linii energetycznych jest dozwolony, jeżeli odbywa się poza strefą niebezpieczną (strefy będą określone we wpisie dotyczącym bhp przy pracach z urządzeniami energetycznymi). W innym przypadku napięcie powinno być wyłączone.

Montaż, eksloatacja i demontaż zabronione są:

 • podczas burz
 • wiatru przekraczającego 10 m/s
 • gołoledzi, opadów deszczu, śniegu, gęstej mgły
 • o zmroku, w przypadku nie zapewnienia wystarczającego oswietlenia

Pozostawianie materiałów na podestach rusztowania i ruchomych podestach roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. To samo tyczy się zrzucania materiałów z rusztowania.

Wchodzenie lub schodzenie z ruchomego podestu jest dozwolone w jego najniższym położeniu lub w położeniu dopuszczonym przez producenta. Wychylanie się poza poręcze, gwałtowne ruchy, gromadzenie wyrobów, materiałów, narzędzi po jednej stronie podestu jest oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego jest zabronione. Maksymalna ilość osób przebywających na pomoście powinna być określona w instrukcji. Również łączenie ze sobą dwóch podestów roboczych i przechodzenie między nimi jest zabronione. W razie braku dopływu energii do pomostu ruchomego, należy go opuścić za pomocą ręcznych urządzeń. Podczas wiatru przekraczającego 10 m/s i burzy, pomost musi być opuszczony do najniższego punktu położenia i zabezpieczony przed przemieszczaniem. Naprawa podestów również może odbywać się tylko w najniższym ich położeniu.

Rusztowania przejezdne powinny być przemieszczane po terenie równym, suchym, stabilnym, a jego spadek nie może przekraczać 1%. Rusztowanie przed przemieszczaniem powinno być zabezpieczone w dwóch punktach. Przemieszczanie rusztowania, gdy znajdują się na nim ludzie jest zabronione.

 

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com 

 

,
One comment on “Wymagania bezpieczeństwa pracy dla rusztowań i podestów ruchomych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *