Prace szczególnie niebezpieczne – wykaz

Prace szczególnie niebezpieczne

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się te prace, które wymienione są w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych wymogów bhp oraz w innych przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu dotyczącym prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Dodatkowo przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć również te prace, które są wymienione w instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń, lub inne prace, które ze względu na swój charakter są zaliczone przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Jeżeli w zakładzie pracy występują takie prace, pracodawca jest zobowiązany zapewnić:

 • bezpośredni nadzór nad prowadzeniem tych prac
 • odpowiednie środki zabezpieczające
 • instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywanych działań, wymagania bhp przy określonych czynnościach. Dostęp do miejsc pracy mogą mieć tylko osoby odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

 • prace na wysokości
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
  • prace przy obsłudze amoniakalnych urządzeń chłodniczych;
  • prace przy zbiorze szyszek, nasion i pędów z drzew stojących;
  • prace przy usuwaniu drzew trudnych, w szczególności złamanych drzew lub ich części (złomów), drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywrotów), drzew z pękniętym pniem, drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną, drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych, drzew wyjątkowo grubych, drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku ich obalenia oraz drzew zawieszonych, trudnych do ściągnięcia;
  • prace z zastosowaniem efektów pirotechnicznych;
  • prace przy przetwórstwie tworzyw sztucznych podczas sporządzania roztworów z rozpuszczalnikami organicznymi oraz czyszczenia odpadów tworzyw sztucznych przy pomocy gorącej wody, w tym z detergentami, lub rozpuszczalników organicznych;
  • czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza;
  • natryskiwanie lub napylania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej lub proszku, przy użyciu urządzeń natryskowych lub napylających;
  • natryskiwanie cieplnego powierzchni metali przy użyciu pistoletowych urządzeń łukowych, plazmowych i płomieniowych – w tym naddźwiękowych i detonacyjnych;
  • prace przy wykonywaniu prac podwodnych;
  • prace związane z wejściem pracownika do komory pieca odlewniczego;
  • remontowanie doraźne szklarskich pieców hutniczych podczas ich eksploatacji;
  • wykonywanie prac w I i II strefie zagrożenia gazowego;
  • prace naprawcze poza procesem technologicznym wykonywane w strefie zagrożenia wybuchem;
  • wykonywanie prac gazoniebezpiecznych;
  • prace przy budowie i remoncie jednostek pływających związane ze szczególnym zagrozeniem zdrowia i życia ludzkiego podczas których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu gazu, uduszenia, popażenia, zatrucia, porażenia pradem elektrycznym, napromieniowania substancjami radioaktywnymi, utonięcia lub upadku z dużej wysokości, wykonywane w zbiornikach eksploatacyjnych i ładunkowych, paliwa, wody, fekaliów, chemikaliów, dnach podwójnych, koferdamach, tunelach wału śrubowego, zęzach i komorach łańcuchowych, zbiornikach gazu, innych przestrzeniach częściowo lub całkowicie zamkniętych, laminowanie, klejenie, malowanie, w trakcie których wydzielają się składniki wybuchowe lub szkodliwe dla zdrowia
  • prace przy obsłudze instalacji elektroenergetycznych, przy których występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Autor: Adam Pisarczuk – aktualizacja: 21.12.2016 r.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *