Bezpieczeństwo pracy podczas robót montażowych, spawalniczych i rozbiórkowych

Bezpieczeństwo pracy – roboty montażowe

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie projektu montażu oraz planu bioz (wymagania dot. planu bioz będą opisane za parę dni). Pracownicy muszą być zapoznani z organizacją pacy, jej charakterem, wymaganiami dot. montażu oraz obchodzenia się z wymaganymi urządzeniami. Wszystkie urządzenia powinny posiadać wymagane dokumenty, w szczególności urządzenia przeznaczone do montażu. Sprawność urządzeń przeznaczonych do montażu sprawdza przed każdym ich użyciem kierownik robót lub mistrz budowlany.

Podczas robót montażowych zabronione jest:

 • przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram, kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod montowaną kondygnacją
 • transport osób lub urządzeń na zawieszonych i transportowanych elementach montażowych
 • montaż elementów wielkowymiarowych przy wietrze przekraczającym 10 m/s oraz w przypadku braku dostatecznego oświetlenia

Elementy prefabrykowane można zdjąć z podwieszenia tylko w wypadku ich zamocowania w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie drabiny rozstawne lub pomosty montażowe.

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:

 • stosować zawiesia odpowiednie do podnoszonego elementu
 • podnosić na zawiesiu elementy nie przekraczające nominalnego udźwigu
 • dokonać oględzin zewnętrznych elementu
 • stosować liny kierunkowe
 • skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m
 • podczas montażu, w szczególności słupów, belek, wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin
 • usunąć osoby ze strefy niebezpiecznej

Bezpieczeństwo pracy – roboty spawalnicze

 • stałe stanowiska spawalnicze powinny być osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wyposażone w wentylację miejscową
 • podczas spawania gazowego, butle z gazem muszą posiadać ważną cechę organu dozoru technicznego
 • przy przemieszczaniu butli o pojemności pow. 10 dm3 należy stosować przepisy dotyczące robót spawalniczych
 • butla z gazem powinna być umieszczona pionowo, jednak dopuszcza się jej nachylenie nie przekraczające 45 stopni
 • odległość butli od płomienia nie może być mniejsza niż 1m
 • przewody do spawania za pomocą tlenu i acetylenu powinny mieć odpowiednią kolorystykę a ich długość wynosić co najmniej 5m
 • nie stosuje się przewodów, które były wcześniej używane do spawania innym gazem
 • zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników stosuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków
 • przewody należy chronić przed uszkodzeniami a powstałe uszkodzenia należy wyciąć i użyć specjalnych łączników metalowych odpowiadających prześwitowi uszkodzonego przewodu
 • stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igelitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione
 • w przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej należy używać do rozmrażania gorącej wody lub pary wodnej. Nie wolno używać otwartego ognia
 • sprzęt do spawania elektrycznego musi być sprawny i odpowiadać wymaganiom oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej.
 • spawacz ma obowiązek sprawdzić podłączenie przewodów i przyłączenie końcówki przewodu roboczego do uchwytu
 • do zasilania uchwytu elektrody i masy należy stosować tylko przewody oponowe – spawalnicze o właściwie dobranym przekroju a każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony
 • spawanie lub cięcie metali podczas opadów może odbywać się po osłonięciu stanowiska pracy
 • stanowisko pracy musi być osłonięte w sposób wykluczający działanie szkodliwego promieniowania na innych pracowników
 • prace w zbiornikach, w których znajdowały się gazy lub ciecze trujące, łatwopalne, jest dozwolone po usunięciu resztek substancji i wymyciu zbiorników lub napełnieniu wodą lub gazem obojętnym. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie przy asekuracji osób znajdujących się na zewnątrz z zachowaniem wzajemnej łączności oraz możliwością udzielenia pomocy. Pracownik musi być wyposażony w szelki bezpieczeństwa, do których należy przymocować linkę bezpieczeństwa trzymaną przez osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoby znajdujące się wewnątrz muszą mieć stały dopływ świeżego powietrza

Bezpieczeństwo pracy – roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie na podstawie dokumentacji projektowej. Teren należy oznakować i ogrodzić w sposób, który uniemożliwia wejście osób postronnych na teren prowadzonych robót. Przypomnijmy, że wygrodzenie terenu powinno posiadać co najmniej 1,5 m wysokości (czytaj więcej o zagospodarowaniu terenu budowy). Należy pamiętać o odłączeniu elementu poddanego rozbiórce od wszystkich mediów. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia się części konstrukcji, jest zabronione. Także prace przy wietrze przekraczającym 10 m/s są zabronione. Przebywanie w strefie niebezpiecznej osób i sprzętu, jeżeli roboty prowadzone są w sposób zmechanizowany, a tym bardziej na kondygnacjach obiektu rozbieranego jest zabronione! Przewracanie ścian lub innych elementów obiektu przez podkopywanie i podcinanie również jest zabronione.

Do usuwania gruzu z pomieszczeń należy stosować rynny, zsypowe lub zsuwnice pochyłe. Rynny te powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

3 comments on “Bezpieczeństwo pracy podczas robót montażowych, spawalniczych i rozbiórkowych

Odpowiedz na „adamo1289Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *