Bezpieczeństwo pracy podczas robót wykonywanych wewnątrz budynków, robót impregnacyjnych, odgrzybieniowych.

Bezpieczeństwo pracy podczas robót wewnątrz budynków

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się przebieg tras mediów i zapoznaje się z ich przebiegiem i oznaczeniem pracowników wykonujących roboty.

Strefy gromadzenia odpadów należy oznakować i wygrodzić. Odpady muszą być zabezpieczone w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Na czas układania podłóg i podłoży pod posadzki należy ułożyć pomosty wyrównujące poziomy robocze. Ściany i przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy zabezpieczyć przed przewróceniem. Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami (czytaj więcej nt. prac na wysokości).

Drogi ewakuacyjne pomieszczeń muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przepisów techniczno-budowlanych. Teren budowy, w zależności od potrzeb, wyposaża się w odpowiedni sprzęt gaśniczy. Zależy to od ilości osób, wielkości budowy, środków łatwopalnych, substancji szkodliwych, wielkości pomieszczeń itp. Ilość i rozmieszczenie sprzętu ppoż powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.Drogi ewakuacyjne powinny być zabezpieczone przed spadaniem przedmiotów z wysokości oraz powinny być trwałe i ustabilizowane.

W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza. Wentylacja musi być sprawna i zapewniać dopływ świeżego powietrza w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach. Nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzania miejsca pracy. Jeżeli występuje strefa niebezpieczna w pracy, w postaci występowania w pomieszczeniu substancji toksycznych, łatwopalnych lub szkodliwe, należy montować system wentylacyjny, który uruchamia się automatycznie lub uruchamia się w momencie wejścia pracownika do strefy niebezpiecznej. Jeżeli praca odbywa się w takich warunkach, pomieszczenia te powinny być dodatkowo wyposażone w czujniki alarmujące o stanach niebezpiecznych a także należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. Nie wolno narażać pracowników na działanie czynników szkodliwych w natężeniach i stężeniach wyższych od dopuszczalnych, w szczególności takich jak hałas, wibracje, pyły, promieniowanie elektromagnetyczne.

W przestrzeniach zamkniętych, w których nie występuje w atmosferze tlen o wystarczającej wartości, lub występują substancje szkodliwe w stężeniach nieprzekraczających maksymalnych stężeń, osoba wykonująca pracę musi być asekurowana i obserwowana oraz musi być możliwa jak najszybsza reakcja w celu udzielenia pomocy.

W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych z zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach należy na czas wykonywania robót:

a) usunąć otwarte źródła ognia na co najmniej 30 m od pomieszczeń,

b) nie palić tytoniu,

c) zapewnić skuteczną wentylację,

d) używać obuwia nie powodującego iskrzenia,

e) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących.

Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomieszczeń należy umieścić tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwozapalnym i zakazujące palenia tytoniu. Roboty te powinny być wykonywane pod nadzorem. Palenie tytoniu w ubraniach przesiąkniętych parami oraz zbliżanie się do źródeł ognia jest zabronione.

Wykonywanie robót malarskich można prowadzić do wysokości 4 m z poziomu drabin rozstawnych. Jeżeli w czasie prac malarskich wydzielają się szkodliwe pary, należy prowadzić intensywną wentylację pomieszczeń. Jeżeli roboty prowadzone są za pomocą wodnych roztworów malarskich, należy wyłączyć instalację elektryczną w pomieszczeniu i stosować zasilanie nie mogące powodować porażenia prądem.

Obróbka kamieni powinna odbywać się w miejscu ogrodzonym, nie dostępnym dla osób postronnych. Stanowiska pracy oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami o co najmniej 2 m wysokości. W pomieszczeniu, w którym w czasie obróbki występuje wydzielanie się pyłu, należy stosować odciągi miejscowe a w razie konieczności zaopatrzyć pracowników w środki ochrony, w szczególności maski. Pracownicy obowiązani są używać środków ochrony w przypadku ręcznego lub mechanicznego obrabiania kamieni a także podczas obróbki krwędzi kamieni sprężonym powietrzem.

Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzaniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku – po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.

Bezpieczeństwo pracy – roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Roboty budowlane związane z impregnacją mogą przeprowadzać pracownicy zaznajomieni z występującymi zagrożeniami i instrukcja producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi. Roboty te mogą prowadzić pracownicy, którzy posiadają aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do prac związanych z obcowaniem z czynnikami chemicznymi. Osoby uczulone nie mogą być zatrudniane przy tych pracach a w przypadku wystąpienia uczulenia lub innych negatywnych skutków zdrowotnych, osobę taką należy natychmiast odsunąć od prowadzenia robót.. W miejscu robót impregnacyjnych niedopuszczalne jest palenie tytoniu, używanie otwartego ognia i spożywanie posiłków.  Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt gaśniczy przeznaczony do gaszenia używanego środka impregnacyjnego. W pomieszczeniach zamkniętych należy zainstalować wentylację mechaniczną. Miejsca impregnacji należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska roztworem impregnacyjnym. W czasie prac impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi się innych prac budowlanych na tym samym stanowisku pracy. Przygotowanie impregnatów musi odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pod zadaszeniem. W przypadku przygotowywania impregnatów na zewnątrz, stanowiska pracy należy ogrodzić poręczą. w pomieszczeniach zamkniętych należy umożliwić kontrolę stężeń substancji szkodliwych. Przy impregnacji elementów wchodzących w skład konstrukcji należy przestrzegać zasad, polegających na zabezpieczeniu przewodów i urządzeń elektrycznych przed działaniem impregnatu a także stosować oświetlenie o bezpiecznym napięciu. Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do montażu dopiero po ich wyschnięciu.

Środki oleiste można podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. W czasie podgrzewania należy chronić środek przed opadami atmosferycznymi i nie można przekroczyć temperatury zapłonu. Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać w odległości 10 m od budynków murowanych i 15 m od budynków drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej odbywać się może tylko w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach. Pobierany, podgrzewany impregnat może być pobierany tylko po zagaszeniu ognia.

W czasie wykonywania robót za pomocą powlekania i natrysku szczotki, pędzle oraz końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

Załadowanie i wyładowanie drewna z wanien i basenów powinno być zmechanizowane. Po napełnieniu drewnem wanny i baseny powinny zostać przykryte. Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest możliwe po opróżnieniu i przewietrzeniu, a wchodzący pracownicy powinni być zabezpieczeni i asekurowani linką bezpieczeństwa.

Pracownicy powinni być wyposażeni we wszelkie niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz krem ochronny, jeżeli występuje ryzyko zetknięcia i poparzenia się impregnatem. Miejsce prowadzenia robót impregnacyjnych należy wyposażyć w apteczkę oraz informację o telefonach alarmowych. Po pracach impregnacyjnych pracownik musi mieć możliwość umycia się w ciepłej wodzie i skorzystania ze środków higieny.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

2 comments to “Bezpieczeństwo pracy podczas robót wykonywanych wewnątrz budynków, robót impregnacyjnych, odgrzybieniowych.”
  1. Straszne jest to, że ludzie się i tak tych zasad nie trzymałem – nie raz sam widziałem takie cyrki na budowie, że to się w głowie nie mieści. A potem chcą zwrot z ubezpieczenia, jak się komuś coś stanie. prawda jest taka, że często staje się na ich własne życzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *