Szkodliwe czynniki chemiczne

Bezpieczeństwo pracy przy szkodliwych czynnikach chemicznych

Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów, procesów technologicznych lub substancji, dla których nie został zbadany stopień ich szkodliwości! Niedopuszczalne jest również stosowanie preparatów i mieszanin, które nie są oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy lub przed wdrożeniem nowego procesu technologicznego, w którym używane są szkodliwe substancje, należy ocenić i zidentyfikować rodzaj i zakres oddziaływania. Niewolno dopuścić pracownika na stanowisko pracy, gdy nie zidentyfikowano i nie przeprowadzono pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy!

Oprócz powyższego należy prowadzić rejestr substancji szkodliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy, łącznie z przechowywaniem kart charakterystyk substancji (w razie zniszczenia oryginalnej karty, można je pobrać z internetu np. ze strony POCH).

Pracodawca eliminuje ryzyko związane z wykorzystaniem szkodliwych substancji chemicznych poprzez:

 • całkowitą ich eliminację i zastępowanie substancjami nie szkodliwymi
 • ograniczenie ich wykorzystania
 • zastosowanie środków ochrony zbiorowej
 • zastosowanie środków ochrony indywidualnej, jeśli nie możliwe jest ograniczenie ryzyka w inny sposób
 • zapewnienie odpowiedniej higieny pracy (natryski, odzież itp.)
 • prawidłowe obchodzenie się z substancjami chemicznymi według procedur zawartych w instrukcjach i kartach charakterystyki
 • zmniejszenie do minimum pracowników narażonych na oddziaływanie czynników w miejscu pracy

W przypadku przekroczenia najwyższych stężeń pracodawca podejmuje bezzwłocznie działania mające na celu obniżenie stężenia substancji. Służba bhp ma prawo wstrzymać prace w zakładzie w momencie wystąpienia takiej sytuacji.

Wszystkie powyższe zasady tyczą się również prac, przy których dochodzi do sporadycznego kontaktu z czynnikami szkodliwymi np podczas napraw i remontów.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego następuje w momencie zmiany składnika substancji chemicznej, zmiany procesu technologicznego oraz postępu wiedzy medycznej w zakresie oddziaływania czynnika na organizm ludzki.

Należy pamiętać również o zapobieżeniu występowania substancji w stężeniu palnym lub wybuchowym, usunięciu ewentualnych źródeł zapłonu. W przypadku wystąpienia czynnika, który stanowi zagrożenie wypadku lub awarii, pracodawca tworzy i wdraża procedury bezpieczeństwa pracy, które obejmują także ćwiczenia ratownicze. W momencie wystąpienia takiego zdarzenia, pracodawca określa procedury postępowania, w tym dostęp pracowników do strefy objętej zagrożeniem oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony dla osób, które będą miał dostęp do strefy zagrożonej.

W przypadku narażenia na ołów i jego związki nieorganiczne, obowiązkowy jest monitoring biologiczny obejmujący pomiar stężenia ołowiu we krwi. Częstotliwość badań i charakter pomiarów należy ustalić z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną.

Pomiary czynników szkodliwych

Badania i pomiary wykonują jednostki do tego uprawnione!

Pomiary należy wykonywać:

 1. w przypadku substancji chemicznych nie działających rakotwórczo i mutagennie oraz pyłów przemysłowych:
 • co najmniej raz na dwa lata, jeżeli stężenie substancji wynosi 0,1-0,5 NDS
 • co najmniej raz na rok, jeżeli  stężenie substancji wynosi powyżej 0,5 NDS
 • można odejść od wykonywania pomiarów, jeżeli wyniki dwóch ostatnich nie przekraczały 0,1 wartości NDS

W przypadku określenia stężenia progowego w przepisach o dopuszczalnych stężeniach i natężeniach, pracodawca prowadzi we własnym zakresie CIĄGŁE pomiary czynnika niebezpiecznego.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *