Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Obowiązki pracodawcy związane z występowaniem czynników rakotwórczych i mutagennych

Pracodawca ma obowiązek prowadzić w formie pisemnej lub elektronicznej rejestr prac narażających na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych oraz przeprowadzać pomiary czynników rakotwórczych i mutagennych.

Rejestr taki musi zawierać:

a) wykaz prac i procesów technologicznych, na których występują czynniki rakotwórcze i mutagenne,

b) wykaz i opis stanowisk pracy, na których występują czynniki rakotwórcze i mutagenne,

c) liczbę pracowników narażonych na kontakt z substancjami lub procesami rakotwórczymi i mutagennymi, w tym ilość kobiet

d) rejestr pracowników narażonych z imienia i nazwiska, stanowiska oraz numeru PESEL lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,

e) określenie rodzaju substancji lub procesu o działaniu rakotwórczym i mutagennym, drogę, wielkość i czas narażenia,

f) rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Pracodawca rejestr ten przechowuje przez 40 lat po ustaniu narażenia lub przekazuje go wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w momencie likwidacji zakładu pracy.

Powyższe informacje pracodawca jest zobowiązany także przesłać do Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w terminie:

a) do 15 stycznia za rok ubiegły,

b) niezwłocznie po rozpoczęciu działalności (jeżeli występują czynniki rakotwórcze i mutagenne).

INFORMACJĘ PRZEKAZUJE SIĘ NA DRUKACH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM I MUTAGENNYM.

Dane z rejestrów mogą być udostępniane:

a) lekarzom sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

b) lekarzom uprawnionym do orzekania w zakresie chorób zawodowych,

c) pracownikom – w zakresie informacji, które dotyczą ich osobiście, oraz przedstawicielom pracowników – w zakresie anonimowych informacji zbiorowych.

Na pracodawcy ponadto spoczywa obowiązek informowania pracowników o stosowanych substancjach i procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym, przeprowadzaniu szkoleń mających na celu wskazanie ryzyka i  zagrożeń dla zdrowia w związku ze stosowaniem czynników rakotwórczych i mutagennych, zasad postępowania z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi oraz zasadach stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Podczas stosowania czynników rakotwórczych i mutagennych bezwzględnie należy współpracować z lekarzem medycyny pracy (samego lekarza nikt nie zatrudni, bo zaśpiewa sobie duże pieniążki, ale warto podpisać umowę z zakładem medycyny pracy. Rozwiązuje to problem).

Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami jest obowiązany zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Pracodawca jest obowiązany, na wniosek lekarza prowadzenie biologicznego monitorowania narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz zastosować inne metody umożliwiające wczesne wykrycie skutków tego narażenia.
Lekarz, jest obowiązany do udzielania informacji:

a) pracownikowi – o wynikach badań i ocenie jego stanu zdrowia oraz o zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, jakiej powinien się poddać po ustaniu pracy w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

b) pracodawcy, przedstawicielom pracowników oraz działającej w zakładzie pracy komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – o ocenie stanu zdrowia pracowników, dokonanej z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej.

W przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, stwarzających podejrzenie, że powstały w wyniku narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca, na wniosek lekarza, jest obowiązany zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników narażonych w podobny sposób, dokonać weryfikacji uprzedniej oceny tego narażenia, a w razie potrzeby – zastosować odpowiednie dodatkowe środki zapobiegawcze.

WYKAZ CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH I MUTAGENNYCH

Do czynników rakotwórczych i mutagennych zalicza się:

1. Czynniki fizyczne
1. Promieniowanie jonizujące.
2. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
1. Produkcja auraminy.
2. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych.
3. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków.
4. Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.
5. Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, ,
3 comments to “Czynniki rakotwórcze i mutagenne”
  1. Witam, tyle odnośnie pracowników. A co z osobami na umowach innych niż etat? Im również należy zapewnić bezpieczne warunki pracy, ale czy należy umieszczać ich w rejestrze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *