Kiedy powołać koordynatora ds. BHP?

Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą;

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia jednak poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Ponadto, pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071

Dobrze więc – przepisy są, jednak jak wygląda kwestia ich wykonania? Sprawa związana z powołaniem koordynatora ds. bhp niestety, w związku z ogólnością zapisów prawnych, może nastręczać problemy. Dlaczego? Po pierwsze – nie ma podanych wymagań wobec takowego koordynatora oraz uszczegółowionych jego zadań. Po drugie – nie wiadomo, kto tak naprawdę ma pełnić taką funkcję.

Wyjątkiem od tej reguły są prace związane z gospodarką leśną (określone są wprost zadania koordynatora), pracami gazoniebezpiecznymi (określone, kto powołuje koordynatora prac) oraz prace budowlane (koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy do zadań kierownika budowy). Większych konkretów tak naprawdę brak.

Wobec tego, w przypadku wykonywania pracy przez pracowników różnych pracodawców. (np. podczas wykonywania remontu pomieszczeń biurowych, zlecenia wykonania usług sprzątających i wszystkich innych sytuacji, w których dochodzi do tego, że przysyłani są do firmy pracownicy innej firmy w celu wykonywania określonej pracy) pracodawcy ci muszą ustalić (najlepiej na piśmie) zadania i uprawnienia koordynatora ds. BHP. Wobec powyższego – mogą być to dowolne uprawnienia (oczywiście zgodne z prawem).

Tutaj też bardzo ważna uwaga – podczas, gdy wykonywane są prace budowlane, remontowe, montażowe, rozbiórkowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu i jego części (prace szczególnie niebezpieczne – wykaz), pracodawca i osoba kierująca robotami powinni określić szczegółowe zasady bhp podczas wykonywania tych prac, w podpisanym protokole, w którym dobrze jest odrazu zamieścić imię i nazwisko oraz uprawnienia koordynatora ds. BHP.

I na zakończenie. Często pojawia się w różnych opracowaniach taka sugestia, że koordynatorem ds. bhp powinien być pracownik służby bhp pracodawcy, u którego prowadzone są prace lub bhpowiec wykonawcy. W tym miejscu bardzo ważna uwaga – owszem, może być, ale tylko i wyłącznie na podstawie odrębnego stosunku prawnego (np. umowa zlecenia), ponieważ, jak każdy zorientowany dobrze wie, pracownicy służby bhp nie mogą być obciążani innymi zadaniami niż te, które określone są w rozporządzeniu w sprawie służby bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, , , ,
2 comments to “Kiedy powołać koordynatora ds. BHP?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *