Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy – bezpieczeństwo pracy

Informacje ogólne

 Na podstawie art. 104 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający powyżej 50 pracowników ma obowiązek wprowadzić regulamin pracy, ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

3) porę nocną,

4) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

5) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

6) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

7) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą

9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Treść regulaminu pracy w zakresie bhp

Ad 1) Pod kątem bezpieczeństwa pracy należy rozpatrywać już pierwszy punkt treści regulaminu pracy. Zawarta w nim konieczność ustalenia warunków wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej zachodzi w związku z rozdziałem IX kodeksu pracy. Na podstawie wymienionego rozdziału, należy:

a) dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponadto środki te muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności;

b) dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy – nie dotyczy to stanowisk, na których wykonywane są prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi;

d) zasady wypłaty ekwiwalentu za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego;

e) ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy;

f) zasady prania, konserwacji i przechowywania odzieży roboczej.

Ad 3) Pod kątem bezpieczeństwa pracy, w regulaminie pracy należy zaznaczyć, że pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin.

Ad 5 i 6) Istotną składową regulaminu pracy są wykazy prac wzbronionych kobietom i młodocianym. Rodzaj prac wykonywanych w zakładzie pracy a posiadający charakterystykę prac wzbronionych kobietom i młodocianym, należy umieścić w treści regulaminu pracy. Analogicznie powyższe można odnieść do wykazu prac dozwolonych młodocianym.

Ad 7) Rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu innym niż odbywanie przygotowania zawodowego należy również zamieścić w treści regulaminu, jeżeli w zakładzie pracy jest świadczona praca przez młodocianych w celu innym niż przygotowanie zawodowe. Wykaz ten może być wprowadzony tylko i wyłącznie za zgodą lekarza służby medycyny pracy oraz po akceptacji właściwego inspektora pracy.

Ad 8) Regulamin pracy jako dokument ustalający organizację i porządek w zakładzie pracy, nie może istnieć bez określenia obowiązków stron regulaminu w zakresie bhp i ochrony ppoż. W przypadku konieczności wprowadzenia regulaminu pracy, dla usprawnienia organizacji pracy, najlepszym rozwiązaniem jest, aby treść tego dokumentu zawierała jak najwięcej spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dlatego też w regulaminie pracy najlepiej zawrzeć jest:

a) obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i ppoż;

b) obowiązki pracowników w zakresie bhp i ppoż;

c) obowiązki osób kierujących w zakresie bhp i ppoż;

d) sposób informowania o ryzyku zawodowym;

e) sposób informowania o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy i sposobach ochrony przed zagrożeniami;

f) organizację, formę i czasookresy szkoleń w dziedzinie bhp;

g) podstawowe obowiązki w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań lekraskich;

h) sposób zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bhp;

i) sposób organizacji działań w zakresie pierwszej pomocy i zwalczania pożarów;

j) postępowanie pracowników i pracodawcy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia;

k) wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz wykonywanych przez dwie osoby;

l) sposób postępowania w przypadku wypadku przy pracy i choroby zawodowej;

ł) warunki dopuszczenia pracownika do pracy pod katem bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *