Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne

Na podstawie art. 207 kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Ponadto pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

4) zapewniać rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Ponadto pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarz

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jak wynika z przytoczonego przepisu, odpowiedzialność ta jest niepodzielna i wyłączna. Dotyczy ona również osób kierujących i zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Odpowiedzialność za stan bhp może przyjąć formę wykroczenia, zagrożonego karą grzywny lub przestępstwa, zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy oraz obowiązki pracowników w zakresie bhp są całkowicie niezależne od odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp. Innymi słowy, pracodawcy nie mogą bronić się za zaniedbania w zakresie bhp tym, że powierzyli wykonywanie określonych zadań pracownikom lub specjalistom spoza zakładu pracy

W celu wykonania ciążącego obowiązku na pracodawcy, zobowiązany jest on nie tylko przestrzegać nałożonych na niego literą prawa obowiązków, ale również odpowiednio wykorzystywać  osiągnięcia nauki i techniki dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi to podstawę do ciągłej poprawy warunków bhp w zakładzie pracy. Stwierdzenie to staje się  również fundamentem do wdrażania wszelkich zaleceń publikowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe, które mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz powyższego, pracodawca jest w szczególności obowiązany do organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Elementy organizacyjne, które pozwalają prawidłowo zarządzać warunkami bhp w zakładzie pracy wymienione są w pkt 2-5. Ponadto pracodawca ma obowiązek wykonywania zaleceń instytucji kontrolujących oraz społecznego inspektora pracy.

Wszelkie koszty związane z podejmowanymi działaniami na rzecz poprawy warunków bhp nie mogą obciążać w żaden sposób pracowników. Pracodawca natomiast ma prawo korzystać ze środków finansowych, które zostały zgromadzone z wymierzonych kar porządkowych wobec pracowników.

Obowiązek znajomości przepisów i zasad bhp jest sprawdzany na podstawie egzaminów przeprowadzanych w ramach szkoleń okresowych w dziedzinie bhp a ich pozytywne zaliczenie potwierdzane jest stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *