Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Wymagania formalne

Na podstawie art. 2091 pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania, o których mowa powyżej, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zwalczania oraz ewakuacji pracowników, może wykonywać sam pracodawca.

Komentarz

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz systemu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.

Wymagania te realizowane są poprzez:

1) zapewnienie niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i działania w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów,

3) zapewnienie łączności ze służbami ratunkowymi.

Obowiązek zapewnienia niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy jest nierozerwalnie związany z wymaganiami stawianymi przez § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) Zgodnie z przytoczonym paragrafem, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

a) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

b) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Nie wyklucza to również możliwości konsultacji w zakresie określenia odpowiedniej liczby wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc, mając na uwadze rodzaj prowadzonej działalności i poziom występujących zagrożeń, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy.

Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w  udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, przeszkolonych i uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy.

Zapewnienie osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy realizuje się poprzez kierowanie pracowników na szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, których program ramowy zawiera tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy lub poprzez kierowanie na dodatkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników określa natomiast ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pracownicy, którzy zostali wyznaczeni do wykonywania zadań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, nie wykonują zadań związanych z realizacją obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dlatego też nie muszą legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. W ich przypadku wystarcza również stosowne przeszkolenie w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku zatrudniania tylko i wyłącznie młodocianych i niepełnosprawnych pracowników, działania w/w zakresie może wykonywać sam pracodawca.

Łączność ze służbami ratunkowymi musi być bezwzględnie zapewniona.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,
One comment to “Pierwsza pomoc w zakładzie pracy”
  1. Pracownicy powinni być zapoznani z całym wyposażeniem zakładu pracy, wiedzieć gdzie co się znajduje i co jakiś czas ćwiczyć, by w razie wypadku wiedzieć jak się zachować i być choć trochę oswojonym z sytuacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *