Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne

Na podstawie art. 2071 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych  w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa powyżej,

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Komentarz

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom wszelkie informacje mające wpływ na zapewnienie należytego poziomu ochrony życia i zdrowia w zakładzie pracy. Informacje te muszą obejmować co najmniej zagadnienia związane z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych  w celu wyeliminowania lub ograniczenia występujących zagrożeń oraz o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Wymagania te nierozerwalnie są związane z art. 226 Kodeksu pracy, na podstawie którego pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ogólne pojęcie zagrożeń, o których mowa powyżej, należy rozszerzyć o cztery podstawowe grupy zagrożeń tj. o zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

Katalog obowiązków informacyjnych pracodawcy rozszerzają również przepisy wykonawcze, wydane na podstawie ustawy Kodeks pracy, a obejmujące zagadnienia związane m.in z:

– informowaniem pracowników o zagrożeniach, przed którymi będą chronić ich środki ochrony indywidualnej oraz przekazywaniem informacji o tych środkach oraz zasadach stosowania tych środków

– informowaniem pracowników podejmujących  prace związane ze stosowaniem oraz magazynowaniem środków ochrony roślin lub nawozów o sposobach zabezpieczeń przed powstaniem zagrożeń wynikających ze stosowania i magazynowania środków ochrony roślin lub nawozów oraz o wpływie czynników szkodliwych na zdrowie lub życie ludzi, miejscu, czasie i sposobie stosowania oraz magazynowania środków ochrony roślin lub nawozów, zawartości apteczek, sposobach udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia zatrucia, miejscu i sposobie pobierania wody do zbiorników opryskiwaczy lub rozlewaczy nawozów, rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony roślin, ze wskazaniem ich toksyczności, wymaganiach dotyczących rodzaju i sposobu użytkowania środków ochrony indywidualnej, sposobie postępowania z niezużytymi środkami ochrony roślin i nawozami, cieczami roboczymi oraz z pustymi opakowaniami, sposobie mycia oraz czyszczenia pojazdów i sprzętu po zakończonej pracy, sposobie postępowania w razie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, metodach postępowania podczas przechowywania oraz transportu środków ochrony roślin lub nawozów

– informowaniem pracowników o organizacji prac w zakresie wykonywania prac związanych z gospodarką leśną

– informowaniem pracowników o możliwych szczepieniach ochronnych, korzyściach szczepienia, możliwych niepożądanych odczynach poszczepiennych oraz możliwych skutkach niepoddania się takiemu szczepieniu, jeżeli w ocenie ryzyka zidentyfikowano czynnik biologiczny, przeciw któremu dostępne są szczepienia ochronne (w zakresie zranień ostrymi narzędziami medycznymi)

– informowaniem o ryzyku związanym z narażeniem na zranienie ostrym narzędziem medycznym, zasadach postępowania w przypadku narażenia, zgodnie z procedurą dotyczącą zranień ostrymi narzędziami medycznymi, w tym o badaniach lekarskich, badaniach laboratoryjnych, poekspozycyjnym szczepieniu ochronnym, uodpornieniu biernym oraz profilaktycznym leczeniu poekspozycyjnym, z których pracownik może skorzystać w przypadku zranienia lub kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, osobach wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

– informowaniem o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanym z ich stosowaniem, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych

– informowaniem pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów oraz udostępnianiem tych wyników i wyjaśnianiem ich znaczenia

Wszelkie informacje przekazywane pracownikom, najlepiej jest udokumentować w formie pisemnej, ogólnie przyjętej w zakładzie pracy. 

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *