Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy?

Zgodnie art. 210 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), prawo powstrzymania się od wykonywania pracy przysługuje pracownikowi w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik powstrzymujący się od pracy na podstawie w/w artykułu, musi […]

Darmowe druki i rejestry bhp

Poniżej zamieszczone zostały darmowe wzory druków i rejestrów związanych z bhp. Zapraszam do korzystania. Informacja o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp Karta wypadku przy pracy Opinia lekarska o wypadku przy pracy Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego, przepisami i zasadami bhp oraz instrukcjami bhp Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z kartami charakterystyk subtancji i […]

Przepisy oraz zasady bhp i ich treść

Ogólne informacje Używając stwierdzeń takich jak przepisy bhp i zasady bhp, należy mieć na uwadze to, że nie są one pojęciami ze sobą tożsamymi. Przepis prawny to każda zdaniokształtna jednostka tekstu, wyodrębniona w akcie normatywnym (akcie prawnym) przez artykuł, paragraf, punkt lub w innej postaci zdaniowej [Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J.: Zarys prawa. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa […]

Obowiązki informacyjne pracodawcy – zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Wymagania formalne Na podstawie art.2374 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Oprócz tego, pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest natomiast obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Komentarz […]

Kiedy powołać koordynatora ds. bhp – szczegółowe wymogi

Wymagania formalne Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 1) współpracować ze sobą; 2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; […]

Ocena ryzyka zawodowego – szczegółowe wymagania dotyczące niektórych zagrożeń

Oprócz ogólnych wymogów dotyczących oceny ryzyka zawodowego, występowanie w środowisku pracy czynników i zagrożeń takich jak: a) substancje chemiczne, b) hałas i drgania, c) transport ręczny, d) narażenie na zranienie ostrym narzędziem medycznym, e) czynniki biologiczne, wymaga zawarcia w dokumencie oceny ryzyka zawodowego informacji i wymagań określonych w przepisach szczegółowych dotyczących wykonywania w/w rodzajów prac. Ocena ryzyka związana z występowaniem […]

Ocena ryzyka zawodowego – ogólne wiadomości

Wymagania formalne Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Komentarz Zgodnie z cytowanym przepisem, pracodawca, zachowując logiczny ciąg, musi: a) ocenić ryzyko zawodowe związane z […]

Obowiązki kierownictwa w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 212 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami […]

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wymagania formalne Na podstawie art. 225 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.  Wykaz prac, o których mowa powyżej, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub […]