Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wymagania formalne

Na podstawie art. 225 Kodeksu pracy (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. 

Wykaz prac, o których mowa powyżej, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. 

Komentarz

Ustalenie wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby celem zapewnienia asekuracji jest obligatoryjne podczas wykonywania prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, mając na uwadze przepisy szczególne wydane dla prac wykonywanych w określonych gałęzi gospodarki.

W obecnym stanie prawnym, ustawodawca pozostawił ustalenie wykazu prac w gestii wewnątrzzakładowej. Wprowadzenie wykazu musi być poprzedzone konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami. Zaleca się, aby z konsultacji sporządzony został protokół.

Rodzaje prac, przy których obligatoryjnie powinna być zapewniona asekuracja, to prace zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych zaprezentowane w poniższym wykazie tj.:

 • prace na wysokości;
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części;
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 • prace przy obsłudze amoniakalnych urządzeń chłodniczych;
 • prace przy zbiorze szyszek, nasion i pędów z drzew stojących;
 • prace przy usuwaniu drzew trudnych, w szczególności złamanych drzew lub ich części (złomów), drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywrotów), drzew z pękniętym pniem, drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną, drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych, drzew wyjątkowo grubych, drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku ich obalenia oraz drzew zawieszonych, trudnych do ściągnięcia;
 • prace z zastosowaniem efektów pirotechnicznych;
 • prace przy przetwórstwie tworzyw sztucznych podczas sporządzania roztworów z rozpuszczalnikami organicznymi oraz czyszczenia odpadów tworzyw sztucznych przy pomocy gorącej wody, w tym z detergentami, lub rozpuszczalników organicznych;
 • czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza;
 • natryskiwanie lub napylania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej lub proszku, przy użyciu urządzeń natryskowych lub napylających;
 • natryskiwanie cieplnego powierzchni metali przy użyciu pistoletowych urządzeń łukowych, plazmowych i płomieniowych – w tym naddźwiękowych i detonacyjnych;
 • prace przy wykonywaniu prac podwodnych;
 • prace związane z wejściem pracownika do komory pieca odlewniczego;
 • remontowanie doraźne szklarskich pieców hutniczych podczas ich eksploatacji;
 • wykonywanie prac w I i II strefie zagrożenia gazowego;
 • prace naprawcze poza procesem technologicznym wykonywane w strefie zagrożenia wybuchem;
 • wykonywanie prac gazoniebezpiecznych;
 • prace przy budowie i remoncie jednostek pływających związane ze szczególnym zagrozeniem zdrowia i życia ludzkiego podczas których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu gazu, uduszenia, popażenia, zatrucia, porażenia pradem elektrycznym, napromieniowania substancjami radioaktywnymi, utonięcia lub upadku z dużej wysokości, wykonywane w zbiornikach eksploatacyjnych i ładunkowych, paliwa, wody, fekaliów, chemikaliów, dnach podwójnych, koferdamach, tunelach wału śrubowego, zęzach i komorach łańcuchowych, zbiornikach gazu, innych przestrzeniach częściowo lub całkowicie zamkniętych, laminowanie, klejenie, malowanie, w trakcie których wydzielają się składniki wybuchowe lub szkodliwe dla zdrowia

Powyższy wykaz może również pomóc spełnić wymagania narzucone przez § 80 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, na podstawie którego należy ustalić i opracować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. 

Nieocenioną pomocą przy ustalaniu wykazu prac wymagających asekuracji może być również nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288).

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

 

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *