Kiedy powołać koordynatora ds. bhp – szczegółowe wymogi

Wymagania formalne

Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą;

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia jednak poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Ponadto, pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071

Komentarz

Momentem, w którym jest konieczne powołanie koordynatora ds. bhp, jest jednoczesne (zachodzące w tym samym czasie, w tej samej chwili) wykonywanie pracy w tym samym miejscu i czasie przez pracowników różnych pracodawców.

Do obowiązków pracodawców należy:

1) współpraca między sobą;

2) wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalenie zasad współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Spełnienie w/w wymagań nie zwalnia poszczególnych pracodawców od obowiązku, a tym samym i odpowiedzialności, zapewnienia odpowiedniego stanu bhp swoim pracownikom.

Ponadto, pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071 tj. informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych  w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa powyżej,

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej

Głównym zadaniem koordynatora ds. bhp jest ułatwienie prowadzenia pracy we właściwych warunkach przez pracowników różnych zakładów pracy.

Wszelkie zasady informacyjne, współpracy oraz określenie praw i obowiązków koordynatora ds. bhp zaleca się ustalać pisemnie (w razie wszelkich nieporozumień lub w celach dowodowych).

Oprócz wymagań kodeksowych, należy mieć na uwadze obowiązki nakładane przez przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy, a które to wymagają wyznaczenia koordynatora w szczególnych sytuacjach. Wykaz prac, podczas których wymaga się wyznaczenia koordynatora to:

1) prace przy urządzeniach energetycznych – obowiązki koordynatora obejmują w szczególności niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia i odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) prace przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – obowiązki koordynatora obejmują w szczególności niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia oraz odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3) prace przy organizacji i realizacji widowisk,

4) prace związane z produkcją filmów,

5) podczas wykonywania wzajemnie powiązanych prac gazoniebezpiecznych – obowiązki koordynatora prac obejmują w szczególności zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją wykonywania prac, zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników, ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania, ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów wykonawczych.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *