Obowiązki pracodawcy względem użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych

Zgodnie z art. 215 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

a) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

b) uwzględniały zasady ergonomii.

Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych powyżej.

W przypadku, gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Wszystkie powyższe wymagania stosuje się również do narzędzi pracy.

Komentarz

Na pracodawcy spoczywa nakaz stosowania maszyn i innych urządzeń technicznych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewniających uwzględnienie zasad ergonomii. Obecnie nakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające w/w wymagania wypełniany jest:

a) poprzez wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie maszyny,

b) poprzez dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W obecnym stanie prawnym, każda maszyna wprowadzana na rynek musi spełniać wymagania, określone w przepisach ustawy o systemie zgodności. Maszyny takie mogą być stosowane, jeżeli uzyskały potwierdzenie zgodności i uzyskały certyfikat zgodności. Natomiast maszyny, które mogą stwarzać zagrożenie, muszą przejść procedurę oceny zgodności z tzw. wymaganiami zasadniczymi. Wszystkie te wymagania leżą w obecnej chwili po stronie producenta lub konstruktora określonych maszyn. Pracodawca dostając gotowy wyrób, musi mieć tylko pewność (certyfikacja, deklaracja zgodności, odpowiednie oznakowanie), że dany wyrób jest bezpieczny.

Inna sytuacja ma miejsce natomiast w przypadku pkt 2. Dostosowanie maszyn zakupionych przed 1 stycznia 2003 roku a wciąż użytkowanych w zakładach pracy, należy do obowiązków pracodawcy. Dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych miało mieć miejsce do 1 stycznia 2006 r. Dostosowanie należy wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.).

Wyposażenie stanowisk pracy w maszyny, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. To samo tyczy się sytuacji związanej z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *