Czynniki chemiczne – ogólne wymagania bhp

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U 2016 poz. 1666) Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

Niedopuszczalne jest również stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

Komentarz

Aby właściwie identyfikować czynniki chemiczne występujące w zakładzie pracy, należy wziąć pod uwagę znaczenie określonych zwrotów, podanych poniżej:

czynnik chemiczny – każdy pierwiastek lub związek chemiczny, w postaci własnej lub w mieszaninie, w stanie, w jakim występuje w przyrodzie, lub w stanie, w jakim jest wytwarzany, stosowany lub uwalniany w środowisku pracy, w tym podczas usuwania go w postaci odpadów, w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu;

czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie:
a) czynnik chemiczny, który spełnia kryteria klasyfikacji zawarte w którejkolwiek z klas zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia człowieka określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1, z późn. zm.), bez względu na to, czy został zaklasyfikowany,
b) czynnik chemiczny, który nie spełnia kryteriów klasyfikacji, o których mowa w lit. a, który z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób, w jaki jest stosowany lub obecny w miejscu pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników; przez pojęcie to należy rozumieć także każdy czynnik chemiczny oraz pył, dla którego ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy związanego z użytkowaniem czynników chemicznych w procesie pracy określa przytoczony art. 221 Kodeksu pracy. W myśl przytoczonego przepisu, wszelkie stosowane substancje chemiczne oraz ich mieszaniny muszą być oznakowane – wymaganie to tyczy się najczęściej opakowań, w których są przechowywane dane czynniki chemiczne. Oznakowanie to powinno nie tylko zawierać piktogramy ostrzegawcze, ale również i nazwę samego czynnika chemicznego lub etykietę dostarczaną przez producenta.

Oprócz znakowania substancji chemicznych kodeksowym obowiązkiem jest sporządzenie spisu użytkowanych w zakładzie pracy czynników chemicznych. Tyczy się to wszystkich postaci czynnika chemicznego. Jeżeli w zakładzie pracy użytkowany jest czynnik w postaci czystej, podaje się nazwę czynnika chemicznego. Jeżeli czynnik chemiczny występuje w postaci mieszaniny, to podaje się nazwę mieszaniny (również i nazwę towarową mieszaniny, z uwzględnieniem składu mieszaniny). Do spisu należy dołączyć karty charakterystyki czynników chemicznych.

Jakiekolwiek użytkowanie czynników chemicznych jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy pracownicy wyposażeni są w należyte środki zabezpieczające przed negatywnym działaniem czynników chemicznych na ich zdrowie i życie.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *