Prace szczególnie niebezpieczne a imienny podział pracy

Zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1034 z późn. zm.) zwanym dalej r.b.h.p, pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

b) odpowiednie środki zabezpieczające;

c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

i) imienny podział pracy,

ii) kolejność wykonywania zadań,

iii) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Z treści przepisu wynika, iż pracodawca każdorazowo podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu obejmującego imienny podział pracy oraz zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami a także zapewnienia odpowiednich środków zabezpieczających. Przytoczony przepis nie określa natomiast sposobu przeprowadzania w/w instruktażu.

Wobec powyższego, Mając na uwadze literalne znaczenie słowa instruktaż oznaczające w sensie dosłownym udzielenie komuś instrukcji, może odbywać się w sposób słowny lub pisemny. Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, lepszym rozwiązaniem (przede wszystkim dla celów dowodowych) jest przekazywanie instrukcji w formie pisemnej i należyte zebranie potwierdzenia przyjęcia określonych instrukcji do pracowniczej wiadomości.

Określenie szczegółowych wymagań przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych powinno przyjąć formę instrukcji bhp (zgodnie z § 41 r.b.h.p). Sam natomiast instruktaż dotyczący wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych nie ma określonej formy obejmującej stawiane wymagania określone w pkt 3 wyżej cytowanego przepisu. Można jednak stosować poniższy, przykładowy wzór.

Instruktaż prace szczególnie niebezpieczne

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

 

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *