Czynniki biologiczne w środowisku pracy – wymagania ogólne i ich identyfikacja

Zgodnie z art. 2221 w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to nie możliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Ponadto pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Komentarz

Narażenie na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia definiuje się  jako podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaną pracą lub po prostu (zgodnie z def. słownika języka polskiego) wystawienie na działanie czegoś szkodliwego.

Odpowiednie podejście do interpretacji słowa narażenie jest istotne, ponieważ sama identyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy może przynosić problemy.

Przytoczony przepis prawny bardzo ogólnikowo formułuje obowiązki pracodawcy podczas prac wykonywanych przez pracowników w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne, odsyłając w tym względzie do szczegółowych obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm) zwanym dalej r.s.c.b.

Do zatrudnienia w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych dochodzi w przypadkach określonych przez r.s.c.b oraz w innych przypadkach, podczas których dochodzi do narażenia z szkodliwymi czynnikami biologicznymi (tj. na podstawie danych literaturowych oraz odpowiednio przeprowadzonej identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy). Szkodliwe czynniki biologiczne można również zidentyfikować poprzez przeprowadzenie badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego. Badania wykonuje się tam, gdzie jest to konieczne (np. szczególne wymagania względem powietrza) i technicznie wykonalne.

Pracodawca w zakresie wymagań ogólnych zobligowany jest do prowadzenia rejestru prac narażających na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników wykonujących te prace (wzór rejestru). Ponadto zobligowany jest do wyboru wszelkich dostępnych środków zapobiegawczych. Przed wyborem środków, należy dokonać oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając wymogi określone przez r.s.c.b.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *