Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy – wymagania

Zgodnie z art. 213 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) zwanym dalej kp, pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obiekt budowlany, w którym znajdują się istniejące pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 214 kp stanowi natomiast, że pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca ponadto obowiązany jest utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Komentarz

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w nowo budowanych pomieszczeniach pracy, ale również i podczas ich przebudowy lub budowy już na etapie projektowym oraz wykonawczym (jako inwestor). Budowa i przebudowa obiektu budowlanego musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami i przepisami budowlanymi. To wszystko ma na celu ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych przy budowie oraz pracowników, którzy będą użytkowali nowo powstały lub przebudowywany obiekt.

Obiekty budowlane, w których tworzone są miejsca pracy, powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawodawca nie nakłada na pracodawcę tego obowiązku w formie kategorycznego zobowiązania (byłoby to niemożliwe do wykonania ze względu na różnorodność techniczną istniejących budynków), lecz zwraca uwagę na to, że pracodawca ma dążyć do tego, aby obiekt, w którym znajdują się pomieszczenia pracy (a który może nie być do końca zgodny z obecnymi wymogami), przebudować lub przenieść stanowiska pracy do budynku zgodnego z obecnymi wymaganiami. Ponadto każda przebudowa musi być zaprojektowana z uwzględnieniem poprawy warunków bhp.

Na podstawie art. 214 pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac. Podstawowe wymagania w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie art. 235 15 kp.

Na pracodawcy ponadto ciąży obowiązek samego utrzymywania obiektów obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz terenów i urządzeń z nimi związanych. Wymagania techniczno-budowlane w tym zakresie określone są w prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *