Zapobieganie nagłym niebezpieczeństwom

Zgodnie z art. 224, pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

Pracodawca w/w przypadku, jest obowiązany zapewnić:

a) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,

b) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym

Przepis ten nie narusza wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

Komentarz

Kodeks pracy nakłada na pracodawców prowadzących działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa, obowiązek przeciwdziałania takiemu niebezpieczeństwu.

Przepisy prawa pracy nie definiują jednak, czym jest działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa.

W mojej opinii do działalności, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa należy zaliczyć:

a) zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (na podstawie art. 249 ustawy Prawo ochrony środowiska),

b) zakłady pracy, prowadzące prace, w których zidentyfikowane są czynniki niebezpieczne, mogące stworzyć możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa tj. prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne oraz prace szczególnie niebezpieczne.

Odpowiednio do rozmiaru i wielkości zagrożeń, należy stosować środki zapobiegawcze.

Autor: Adam Pisarczuk

Zobacz publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *