Podejrzenie choroby zawodowej – podstawowe postępowanie

Zgodnie z art. 235, 235oraz 235Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.

W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

a) lekarz,

b) lekarz dentysta,

który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta – kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

a) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;

b) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;

c) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Ponadto pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Komentarz

Za chorobę zawodową uznaje się chorobę, która:

a) jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych oraz

b) zachodzi bezsporny związek pomiędzy oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub sposobem wykonywania pracy a zachorowaniem na określoną chorobę.

Inne choroby, związane z występowaniem narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, jednak nie wymienione w wykazie chorób zawodowych, nie uprawniają o ubieganie się uznania takiej choroby jako choroby zawodowej.

Każdy przypadek podejrzenia zachorowania na chorobę zawodową zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Zgłoszenia dokonuje:

a) pracodawca,

b) lekarz odpowiedniej jednostki orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

c) pracownik lub były pracownik, przy czym pracownik pracujący dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach urzędowych.

Dodatkowo, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz lub lekarz dentysta, kieruje na badania do jednostki orzeczniczej w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo braku podstaw.

Istotnym jest charakter odpowiedzialności za ewentualne niedopatrzenia w zakresie zgłaszania choroby zawodowej. Odpowiedzialność ta ma charakter karny (art. 221 Kodeksu karnego).

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

a) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;

b) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;

c) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Powyższe obowiązki mają charakter bezwzględny.

Dodatkowo pracodawca prowadzi rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, w których rejestruje się zachorowania oraz podejrzenia zachorowań (innymi słowy – zgłoszenia podejrzeń zachorowań na choroby zawodowe).

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *