Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk?

Pytanie

Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk? Czy zakład pracy jakim jest przychodnia, wykonująca zabiegi stomatologiczne, musi posiadać natryski? Ile powinna wynosić liczba sitek natryskowych?

Odpowiedź

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest niestety łatwe ze względu na nieprecyzyjność brzmienia przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 233 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.

Jak widać, sam Kodeks pracy nie precyzuje żadnych rozwiązań w tym zakresie. Teoretycznie, szczegółowe wymagania względem wyposażenia zakładu pracy w natryski, można odnaleźć w rozporządzeniu MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) a konkretnie w załączniku nr 3. Zgodnie z §21 ust. 1 oraz §22 ust. 1 zał. nr 3 w zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeżeli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników. Liczba sitek natryskowych powinna wynosić nie mniej niż 1 sitko na 8 pracowników – jeżeli wykonują oni prace brudzące, natomiast w przypadku prac związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także pylących, w wilgotnym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie – 1 sitko na 5 pracowników.

Przytoczone przepisy prawne mówią o konieczności montażu określonej liczby sitek natryskowych w bardzo konkretnych przypadkach (czyli określają również przypadki, w których należy wyposażyć zakład pracy w natryski). Zgodnie z §22 ust. 1 zał. nr 3 należy zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że dotyczy on prac związanych z wydzielaniem się lub stosowaniem substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także pylących, w wilgotnym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie. Pojawia się pytanie, czy krew lub ślina jest substancją w ścisłym znaczeniu tego słowa (tj. ciecz, gaz lub ciało stałe odznaczające się charakterystycznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi)? Moim zdaniem śliny i krwi nie można zaliczyć do substancji (ze względu na ich charakter biologiczny) w ścisłym znaczeniu tego słowa, dlatego też w przychodni wykonującej zabiegi stomatologiczne nie ma odgórnej konieczności instalowania natrysków.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *