Jak przeprowadzić analizę stanu bhp?

Pytanie

Jak przeprowadzić analizę stanu bhp? Jakie kryteria należy przybrać do jej oceny?

Odpowiedź

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) jednym
z podstawowych obowiązków pracownika służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Zawartość analizy bhp oraz metodyka jej przeprowadzania nie jest jednak w żaden sposób regulowana.

Jako, że zgodnie z pkt 3 przytoczonego przepisu, analiza stanu bhp jest działaniem, które
w sposób kompleksowy ma prezentować aktualny stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zalecane działania zapobiegawcze, musi być przeprowadzona w sposób rzetelny, obejmując jak najszerszy krąg zagadnień.

Analiza stanu bhp jest również swoistym sprawozdaniem z działalności służby bhp i obszarów problemowych, które zostały przez tę służbę zidentyfikowane.

Wobec powyższego, analiza stanu bhp powinna obejmować główne obszary problemowe regulowane przez podstawowy akt prawny, wyznaczający obowiązki w zakresie bhp, czyli ustawę Kodeks pracy. Wobec tego do obszarów problemowych analizy stanu bhp należy zaliczyć:

a) podstawowe obowiązki pracodawcy oraz ich realizacja obejmująca przede wszystkim stwierdzone uchybienia/zalecenia,

b) prawa i obowiązki pracownika oraz ich wykonywanie obejmująca przede wszystkim stwierdzone uchybienia/zalecenia,

c) obiekty budowlane i pomieszczenia pracy obejmująca przede wszystkim ich stan, utrzymanie oraz wykonane przeglądy,

d) maszyny i inne urządzenia techniczne obejmująca przede wszystkim ich stan techniczny uwzględniający środki ochrony zbiorowej, wykonane przeglądy

e) czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia obejmująca przede wszystkim zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

f) profilaktyczna ochrona zdrowia,

g) wypadki przy pracy i choroby zawodowe obejmująca przede wszystkim analizę przyczyn wypadków, chorób i chorób zawodowych,

h) szkolenia w dziedzinie bhp obejmująca przede wszystkim sprawozdanie z realizacji szkoleń,

i) środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wraz z ewentualnymi wnioskami zmiany zasad przydziału lub wymiany wyposażenia,

j) służba bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące sprawozdanie z jej działalności,

k) konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące przede wszystkim podsumowanie ustaleń dokonanych w trakcie konsultacji.

Forma analizy stanu bhp zależy od inwencji twórczych sprawozdającego.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *