Szkolenia bhp a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 2373 nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Wszelkie szkolenia pracowników w dziedzinie bhp, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Komentarz

Dopuszczenie pracownika do pracy możliwe jest dopiero wtedy, gdy posiada on niezbędne kwalifikacje i umiejętności do wykonania pracy oraz pozna w sposób dostateczny przepisy i zasady bhp. Poznanie przepisów i zasad bhp winno odbywać się zawsze w ramach szkolenia w dziedzinie bhp. Do obowiązków pracodawcy bowiem należy zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Dodatkowo szkolenia pracowników w zakresie bhp muszą być prowadzone w godzinach pracy pracowników i na koszt pracodawcy (w szczególności szkolenia okresowe).

Obowiązki w zakresie brania udziału w szkoleniach zakresu bhp ciążą również na samych pracodawcach. Dotyczy ono obowiązków w zakresie bhp, które są nałożone na pracodawcę. Szkolenie to musi być okresowo powtarzane.

Wyjątkiem dotyczącym dopuszczania pracownika do pracy jest nawiązanie bezpośrednio po ukończonym zatrudnieniu, kolejnej umowy o pracę. Wszelkie przerwy (trwające nawet jeden dzień!) pomiędzy okresami zatrudnienia powodują konieczność traktowania takiego pracownika jako pracownika nowoprzyjętego do pracy a tym samym przeszkolenia go w zakresie bhp. Branie udziału w szkoleniu z zakresu bhp jest natomiast podstawowym obowiązkiem pracownika.

Szczegółowe wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *