Szkolenie bhp wolontariuszy

Pytanie

Czy wolontariusze muszą odbyć szkolenie w dziedzinie bhp? Jakie obowiązki w zakresie bhp dotyczą podmiotu, który korzysta z pomocy wolontariuszy?

Odpowiedź

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) wolontariusze mogą wykonywać, świadczenia na rzecz:

a) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

b) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

c) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

d) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej

Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Powyższe podmioty w rozumieniu przytoczonej ustawy zwane są korzystającymi.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Tym samym korzystanie z usług wolontariuszy jest dozwolone w praktycznie każdej dziedzinie, za wyjątkiem wykonywania prac, do których są niezbędne właściwe kwalifikacje zawodowe (np. wykonywanie zawodu pielęgniarki) i wymagane prawem uprawnienia (np. prowadzenie samochodu).

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na korzystającym ciąży obowiązek:

a) informowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

b) zapewnienie wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Jak więc wynika z powyższych punktów, korzystający ma obowiązek:

-poinformować o ryzyku zawodowym, które towarzyszy wykonywanym świadczeniom,

-zasadach ochrony przed zagrożeniami, w tym zapoznanie wolontariusza wykonującego prace powodujące zagrożenie, z odpowiednimi instrukcjami bhp

-zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń, w tym przekazanie mu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku realizacji świadczeń przez wolontariusza, mając na uwadze charakterystykę i rozmiar zagrożenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy winno odbyć się na zasadach takich samych jakie przysługują pracownikom, tj. takich, jakie określone są w art. 207 §2 Kodeksu pracy.

Mając na uwadze przytoczone informacje – wolontariusze wykonujący świadczenia na rzecz korzystających, nie muszą odbywać szkolenia w dziedzinie bhp, rozumianego jako instruktaż ogólny i stanowiskowy a także szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *