Czy pracodawca może szkolić pracowników w zakresie bhp

Zgodnie z art. 23711 §1. Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

a) zatrudnia do 10 pracowników albo

b) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Komentarz

Kodeks pracy dopuszcza możliwość wykonywania zadań służby bhp przez samego pracodawcę, w tym wykonywania czynności związanych z prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca chcący wykonywać zadania służby bhp oraz szkolić w tym zakresie, musi spełnić nałożone prawem wymagania. Przede wszystkim wykonywanie zadań służby bhp przez samego pracodawcę jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy:

a) zatrudnia do 10 pracowników albo

b) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, odbywszy szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, może sam wykonywać zadania tej służby bez żadnych dodatkowych warunków.

 W przypadku określonym w pkt 2, ustawodawca nakłada dodatkowe obostrzenie wobec pracodawcy. Dotyczy ono kwalifikacji wykonywanej działalności do określonej grupy ryzyka na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Kwalifikacja wykonywanej działalności do grupy ryzyka wyższej niż kategoria III, dyskwalifikuje samego pracodawcę jako tę osobę, która wykonuje zadania służby bhp.

 Istotnym jest rodzaj szkolenia, które uprawnia do wykonywania zadań służby bhp przez samego pracodawcę. Szkolenie to prowadzone jest na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. u. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) i na podstawie programu ramowego dotyczącego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, obejmującego minimum 64 godziny lekcyjne. Szkolenie jest prowadzone przez jednostki wykonujące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również pracodawcę do prowadzenia i organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, przy zapewnieniu:

a) programów poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk;

b) programów szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

c) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

d) odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności szkoleniowej;

e) wyposażenia dydaktycznego niezbędnego do właściwej realizacji programów szkolenia;

f) właściwego przebiegu szkolenia oraz prowadzenia dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Odbycie wyżej wymienionego szkolenia organizowanego dla pracodawcy, uprawnia do realizacji obowiązku określonego w powyższym pkt 3.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

One comment to “Czy pracodawca może szkolić pracowników w zakresie bhp”
  1. Problem pojawia się kiedy pracodawca patrzy na swoich pracowników i myśli sobie, okej temu przeprowadzę szkolenie bhp, a temu już nie, bo przecież jest tu tylko na chwilę albo nie ma umowy o pracę. Sam zatrudniam ludzi i nie wyobrażam sobie dopuścić któregokolwiek z nich do pracy bez wcześniejszego zabezpieczenia. inaczej byłaby to głupota z mojej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *