Zatrudnianie pracownika służby bhp

Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666)  pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

a) zatrudnia do 10 pracowników albo

b) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Komentarz

Kodeks pracy wyróżnia dwie sytuacje istotne z punktu widzenia konieczności organizacji służby bhp a tym samym i formy zatrudnienia pracownika służby bhp. Są to sytuacje, w których pracodawca zatrudnia:

a) do 100 pracowników,

b) powyżej 100 pracowników.

W przypadku zatrudniania do 100 pracowników, pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy – w przypadku braku kompetentnych pracowników. Kompetentny pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy to ten, który posiada wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp oraz posiada aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp. Powierzenie obowiązków pracownika służby bhp może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego. Zadania służby bhp powierzane specjalistom spoza zakładu pracy powinny być przekazywane w formie umowy cywilnoprawnej osobom, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla służby bhp oraz posiadają tytuł specjalisty ds. bhp.

W przypadku zatrudniania powyżej 100 pracowników, pracodawca jest zobligowany do utworzenia zakładowej służby bhp. Zatrudnienie pracownika służby bhp w zakładach pracy liczących więcej niż 100 pracowników możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Ma to związek z rozróżnieniem wykonywanych funkcji – powierzeniem pełnienia zadań służby bhp oraz utworzeniem służby bhp – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, określającym m.in. §2 ust. 3, iż pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy – wyrok NSA

Jeszcze inną formą pełnienia funkcji „bhpowca” w zakładzie pracy jest wykonywanie zadań służby bhp przez samego pracodawcę.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *