Odzież robocza a odzież ochronna

Zgodnie z art. 2376 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), dalej kp, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Natomiast zgodnie z art. 2377 kp, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

a) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;

b) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarz

Zamienne używanie pojęć odzież robocza i odzież ochronna jest błędne, z tego powodu, iż dany rodzaj wyposażenia pracowniczego ma swoje odmienne funkcje.

Odzież i obuwie ochronne to składniki wyposażenia pracowniczego, które posiadają cechy ochronne, chroniące przed niebezpiecznym lub szkodliwym wpływem czynników środowiska pracy i są wykonane na podstawie przepisów o systemie oceny zgodności. Odzież i obuwie ochronne stanowią tym samym środki ochrony indywidualnej. Konieczność wyposażenia pracownika w środki ochrony indywidualnej zachodzi wtedy, gdy jest narażony na oddziaływanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

Odzież i obuwie robocze to składniki wyposażenia pracowniczego, które zastępują odzież własną pracownika i nie posiadają cech ochronnych. Wyposażenia takiego nie można użytkować podczas narażenia pracownika na występowanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.  Do sytuacji, w których wymagane jest wyposażanie pracownika w odzież i obuwie robocze można zaliczyć sytuacje związane z:

a) przyspieszonym zużywaniem się odzieży,

b) kontaktem z czynnikami, które wyróżniają się właściwościami brudzącymi w szczególności, jeżeli może dojść do kontaktu odzieży z takim czynnikiem, nie będącym czynnikiem szkodliwym dla zdrowia,

c) zachowaniem specjalnej czystości produktu,

d) zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy np. podczas kierowania ruchem,

e) bezpośrednia obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych,

f) intensywnym brudzeniem,

g) skażeniem odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *