Obowiązki pracodawcy względem zleceniobiorców i innych niepracowników

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Pracodawca ponadto jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

a) na innej podstawie niż stosunek pracy;

b) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.

Komentarz

Komentowany przepis nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy osobom wykonującym działalność zarobkowa na innej podstawie niż umowa o pracę (niepracowników).

Wykonanie nałożonego zobowiązania pracodawca ma obowiązek wykonać zgodnie z art. 207 § 2 kp. Innymi słowy, w zakresie nałożonych kodeksowo obowiązków, określonych zgodnie z art. 207 § 2, każda osoba fizyczna, która nie jest pracownikiem, powinna być traktowana jak pracownik. Istotnym problemem jest fakt, że nałożone na pracodawcę obowiązki nie określają wprost powinnego zachowania się. Pomocną może być regulacja art. 3041, nadającego uprawnienie pracodawcy do określenia obowiązków w zakresie bhp, które będą dotyczyć niepracowników. Umożliwia to jednocześnie wykonanie obowiązków określonych na podstawie art. 207 §2 w związku z art. 304, przy zachowaniu właściwych zasad organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy panujących w zakładzie pracy.

Forma umowy zlecenia lub każdej innej umowy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego, umożliwia dowolne formułowanie wzajemnych obowiązków (w granicach prawa). Dlatego też warto, aby na tym etapie określić również wzajemne zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *