Dokumentacja szkolenia bhp

Pytanie Jaka dokumentacja szkolenia bhp jest niezbędna, aby szkolenie w świetle prawa było akceptowalne? Odpowiedź Zgodnie z §5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm), dalej rszbhp, pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz […]

Obowiązki organizatora szkoleń bhp

Zgodnie z §4 i §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp,  szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny […]

Stanowisko pracy pracownika biurowego

Pytanie Czy pracownik wykonujący prace biurowe (porządkowanie dokumentów, ich kontrola) musi mieć zapewnione krzesło z podłokietnikami? Odpowiedź W obecnym stanie prawnym można wyróżnić następujący, nieformalny podział grupy pracowników wykonujących czynności o charakterze administracyjno-biurowym: a) pracownicy wykonujący pracę z użyciem monitora ekranowego, w wymiarze pow. 4h/dobę, b) pracownicy wykonujący pozostałe prace biurowe, bez użycia monitora ekranowego. W przypadku nr 1, stanowisko […]

Kiedy przydzielić środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 2376 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca dodatkowo jest zobligowany do dostarczania pracownikowi środków ochrony indywidualnej, spełniających wymagania oceny zgodności. Komentarz […]

Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp, pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych […]

Drabiny a środki ochrony indywidualnej

Pytanie Czy pracownicy wchodzący po drabinie na wyższe kondygnacje, muszą posiadać środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem? Odpowiedź Ogólnie obowiązujące przepisy wyróżniają dwie formy użytkowania drabin. Pierwszą z nich jest użytkowanie drabiny jako miejsca pracy (wykonywania pracy), natomiast drugą formą jest użytkowanie drabiny jako środka dostępu. Zgodnie z §8b ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia […]

Kiedy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego

Zgodnie z §39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm) pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych […]

Ustęp a liczba zatrudnionych pracowników

Pytanie Zatrudniam w sumie 16 pracowników. Budynek, gdzie pracujemy, jest tak zaprojektowany, że znajduje się w nim jeden ustęp (a składa się z dwóch kondygnacji). Pracę na jednej zmianie (pracujemy na dwie) świadczy 8 pracowników. Czy w takim układzie mogę mieć jeden ustęp na całe dwie kondygnacje, czy muszę wykonać remont i utworzyć drugi? Odpowiedź Zgodnie z §25 ust. 2 […]

Przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. art. 2378 pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa powyżej, stanowią własność pracodawcy. Komentarz Pracodawca ma obowiązek ustalenia […]

Transport materiałów za pomocą podestu ruchomego

Pytanie Czy można transportować materiały budowlane na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą podestu ruchomego? Odpowiedź Podstawowe wymagania związane z montażem, demontażem i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych określa §51 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 […]