Kto podlega szkoleniom bhp?

Na podstawie art. 237 [3] § 2 i 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), dalej kp, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Nierozerwalnie z ustawowymi obowiązkami dotyczącymi szkolenia bhp związane są regulacje §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860), dalej rszbhp, który to stanowi, iż  Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Natomiast szkoleniu okresowemu, zgodnie z §14 ust. 2 rszbhp, podlegają:

a) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

c) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

d) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

e) pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarz

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń:

a) szkolenie wstępne

b) szkolenie okresowe

Szkoleniu wstępnemu, składającego się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego, podlegają:

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

b) studenci odbywający praktykę zawodową w zakładzie pracy,

c) uczniowie zatrudniani w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Szkoleniu okresowemu podlegają natomiast pracownicy, czyli osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę oraz pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp, określonych w rszbhp i kp, dotyczą tylko osób wymienionych powyżej.

Istnieje również grupa osób, które:

a) nie podlegają przepisom kp i rszbhp, ale przepisy regulujące ich zatrudnianie wymagają formy i zasad szkolenia takich, jakie określone są w rszbhp i kp lub

b) wymagają dowolnego zapewnienia zapoznania takiej osoby z przepisami bhp.

Pierwszą grupą są stażyści, natomiast do drugiej grupy należy zaliczyć osoby skazane, trudniące się pracą zarobkową na podstawie innej niż umowa o pracę, a także osoby będące uczestnikami prac społecznie użytecznych.

Osoby wykonujące prace zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych obligatoryjnie nie podlegają szkoleniom w dziedzinie bhp.

Zwolnienia ze szkoleń w zakresie bhp przeprowadzanych przed dopuszczeniem pracownika do pracy (szkolenie wstępne) obejmują tylko te sytuacje, w których pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, na którym pracował, bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. Wobec tego każda, nawet jednodniowa przerwa w zatrudnieniu skutkuje koniecznością przeprowadzenia nowego szkolenia w zakresie bhp. Taka sama sytuacja zaistnieje, gdy pracownik zgodnie z postanowieniami nowej umowy o pracę, będzie wykonywać pracę na innym stanowisku i o innym charakterze.

Zwolnienia w zakresie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dopuszczalne są natomiast w dwóch przypadkach:

a) jeżeli pracownik zostanie przeszkolony okresowo w innym zakładzie pracy w okresie, w którym wymagane jest odbycie pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp lub

b) jeżeli pracownik zostanie przeszkolony okresowo w innym zakładzie pracy w okresie, w którym wymagane jest odbycie pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *