Egzamin ze szkolenia bhp

Zgodnie z §16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp,  szkolenie okresowe i szkolenie dla pracodawców spełniających zadania służby bhp, kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym wyżej wymienionych szkoleń jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Należy również pamiętać, iż zgodnie z §11 ust. 6 rszbhp instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Komentarz

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby oraz pozostałe szkolenia okresowe muszą zakończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Rozporządzenie nie określa ani formy egzaminu ani czasu jego trwania. W praktyce forma, czas i sposób realizacji egzaminu zależy tylko i wyłącznie od inwencji twórczej organizatora szkolenia. Najczęściej spotykaną formą realizacji nałożonego obowiązku jest egzamin pisemny sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia, obejmujący tematykę szkolenia.  Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż rozporządzenie wskazuje na konieczność przeprowadzenia egzaminu  nie tylko sprawdzającego wiedzę, ale również i sprawdzającego umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Dlatego też egzamin ten powinien obejmować praktyczne ćwiczenia zaliczeniowe.

Sam egzamin przeprowadzany jest przed komisją powoływaną przez organizatora szkolenia. Oznacza to ni mniej ni więcej, że organizator szkolenia powinien zapewnić przynajmniej dwie osoby, które będą czuwać nad przebiegiem egzaminu.  W praktyce jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy to szkolenie jest organizowane i prowadzone przez jednoosobową firmę zewnętrzną. W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie do tego, ażeby organizator szkolenia powołał na zasadach współpracy osobę z zakładu pracy, w którym prowadzone jest szkolenie do komisji egzaminacyjnej.

Pozytywne zaliczenie egzaminu potwierdzane jest zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia. Samo zaświadczenie jako dokument musi być przekazywane pracownikowi a pracodawca przechowuje odpis tego zaświadczenia w dokumentacji zawodowej uczestnika szkolenia.

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ten kończy się sprawdzianem (egzaminem) wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy. Forma organizacji sprawdzianu pozostaje w gestii pracodawcy (w przeciwieństwie do szkoleń okresowych, w przypadku instruktażu stanowiskowego jest to najczęściej egzamin ustny – praktyczny).

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *