Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń bhp

Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp, szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej.

Komentarz

Rozporządzenie określa wprost jednostki, które są uprawnione do organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. Oprócz sameo pracodawcy, są to jednostki zdefiniowane w §1a pkt 2 rszbhp, czyli:

  1. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodeki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  2. szkoły ponadgimnazjalne,
  3. jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukową,
  4. stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  5. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Powyższe podmioty uprawnione są do prowadzenia i organizowania szkoleń bhp, jeżeli w ich zakresie działalności znajduje się działalność szkoleniowa w dziedzinie bhp (statut, regulamin, PKD). Podmioty te funkcjonują odpowiednio na podstawie:

  1. przepisów o systemie oświaty,
  2. przepisów o szkolnictwie wyższym,
  3. przepisów o instytutach badawczych i zasadach finansowania nauki,
  4. przepisów o działalności pożytku publicznego,
  5. przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub w oparciu o przepisy prawa kodeksu spółek handlowych.

Oprócz rozszerzenia zakresu działalności o wykonywanie działań szkoleniowych w dziedzinie bhp, jednostki organizacyjne muszą spełniać wymagania narzucone dla organizatorów szkolenia w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *