Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp, ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15 rszbhp, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Komentarz

Oprócz dopuszczalności zwolnień z pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, rozporządzenie dopuszcza możliwość swoistego „zwolnienia” ze szkolenia okresowego bhp w każdym terminie – pod pewnymi warunkami.Tymi warunkami jest odbycie:

a) szkolenia lub,

b) dokształcania lub,

c) doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Przypadki dopuszczalności zwolnienia, określone powyżej, obejmują przede wszystkim:

  • młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (zwolnienie np. ze względu na realizowany program nauki szkolnej, potwierdzony stosownym świadectwem/zaświadczeniem),
  • uczniów, odbywających praktyczną naukę zawodu (jak wyżej),
  • pozostałych pracowników (np. szkolenia, w tym również i szkolenia okresowe, odbywane w innych zakładach pracy).

Należy zauważyć, że dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe prowadzą placówki działające na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty w ramach kształcenia ustawicznego. Natomiast szkolenia mogą przeprowadzać wszystkie jednostki, działające na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Obostrzeniem dopuszczalności zwolnienia jest fakt, że szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe odbyte w powyższych przypadkach musi obejmować program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla określonej grupy stanowisk pracy. Rozporządzenie nie precyzuje rodzaju tych form podnoszenia kwalifikacji – mogą więc to być jakiekolwiek kursy, szkolenia a i również studia podyplomowe, które obejmują swym zakresem odpowiedni program ramowy szkolenia w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Aktualizacja: 28.09.2018 r.

Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *