Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp, ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15 rszbhp, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Komentarz

Oprócz dopuszczalności zwolnień z pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, rozporządzenie dopuszcza możliwość swoistego „zwolnienia” ze szkolenia okresowego bhp w każdym terminie – pod pewnymi warunkami.Tymi warunkami jest odbycie:

  1. szkolenia lub,
  2. dokształcania lub,
  3. doskonalenia zawodowego.

Powyższe formy uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji, które są uzasadnioną przyczyną zwolnienia ze szkolenia okresowego, obowiązują w trzech przypadkach:

  1. przyuczania do zawodu;

  2. nauki zawodu,

  3. podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przypadki określone w punkcie a i b dotyczą pracowników:

  • młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,

  • uczniów, odbywających praktyczną naukę zawodu,

Przypadek określony w punkcie c dotyczy wszystkich pracowników.

Obostrzeniem dopuszczalności zwolnienia jest fakt, że szkolenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe odbyte w powyższych przypadkach musi obejmować program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla określonej grupy stanowisk pracy. Rozporządzenie nie precyzuje rodzaju tych form doskonalenia – mogą więc to być jakiekolwiek kursy, szkolenia a i również studia podyplomowe, które obejmują swym zakresem odpowiedni program ramowy szkolenia w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Powyższy tekst stanowi fragment nowo przygotowywanej publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *