Jakie czynniki ująć w skierowaniu na badania profilaktyczne?

Zgodnie z art. 229 §4a Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Szczegółowy tryb przeprowadzania badań lekarskich określa rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), dalej rbl.

Zgodnie z §3 ust. 1 i 2  rbl, lekarz orzeka o:

-o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),

-o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),

-stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy),

-o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy),

-stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy),

-stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 Kodeksu pracy),

 – na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Oceny zagrożeń, lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Wskazane jest, aby lekarz uzupełnił informacje pracodawcy o spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.

Zgodnie z §4 rbl, badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Stosownie do tego można wysnuć wniosek, że regulacja odnosząca się do badań profilaktycznych nie dotyczy tylko wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, ale również i tych, które określa §1 ust. 1 pkt 4 (wyżej wypunktowanych) a tym samym obliguje kierującego pracodawcę do wystawienia skierowania na badania profilaktyczne, wg wzoru określonego w załączniku nr 3a do rbl.

Skierowanie, powinno zawierać:

a) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;

b) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;

c) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;

d) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Obszarem problemowym, który może nastręczać najwięcej trudności jest właściwa identyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Może się pojawić również pytanie, czy należy wpisać wszystkie zidentyfikowane czynniki występujące w środowisku pracy (na podstawie chociażby przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia).

W obecnym stanie prawnym, jedynymi czynnikami, których występowanie w środowisku pracy ma wpływ na właściwą ocenę stanu zdrowia pracownika, są czynniki określone w załączniku nr 1 do rbl wraz z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy co do niektórych typów czynników (prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej oraz odpowiedniej sprawności narządów zmysłu), Te właśnie czynniki należy bezwzględnie wpisywać do skierowania na badania profilaktyczne.

Autor: Adam Pisarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *