Modyfikacja maszyn a obowiązki konsultacyjne

Chcemy wprowadzić w naszym zakładzie pracy modyfikacje maszyn, pozwalające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez nas pracowników. Maszyny te są zakupione po 1 stycznia 2003 r. Czy musimy wobec tego w jakiś sposób konsultować ze stroną pracowniczą proponowane modyfikacje?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 23711a  Kodeksu pracy, pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

  1. zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
  2. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
  3. tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  4. przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec powyższego, modyfikacja maszyn, wprowadzonych do obrotu po 1 stycznia 2003 r. nie zwalnia pracodawcy z obowiązku konsultacyjnego ze stroną pracowniczą, ze względu na fakt, że modernizacja maszyn pod kątem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników jest działaniem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, określonym w sposób wyraźny w przywołanym art. 23711a  Kodeksu pracy. Dodatkowo, przepis ten podkreśla, że szczególnie koniecznym są konsultacje związane ze zmianami wyposażenia stanowiska pracy a de facto modernizacja maszyny powoduje takie zmiany.

Innym obowiązkiem konsultacyjnym związanym z bezpieczeństwem pracy pracownika podczas obsługi maszyn są wymagania określone w §33 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Zgodnie z powołanym paragrafem, pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach.

Wobec powyższego, mamy dwie sytuacje powodujące konieczność prowadzenia konsultacji w zakresie bezpieczeństwa pracy, związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy pracowników użytkujących maszyny:

  • sytuacje powodujące obowiązek generalny, które dotyczą jakichkolwiek zmian modyfikacyjnych w użytkowanych maszynach (art. 23711a  Kodeksu pracy);
  • obowiązek szczegółowy, dotyczący maszyn wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2003 r. a jeszcze nie dostosowanych do wymagań minimalnych określonych rozporządzeniem.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *