Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

Właściwe zidentyfikowanie prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej jest o tyle istotne, iż rodzi określone obowiązki względem ustalenia zdolności danego pracownika do pracy (jest istotne ze względu na wykonywane badania profilaktyczne) i wykonania dodatkowych konsultacji specjalistycznych. Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają jednak szczegółowo konkretnych czynności, które należy zakwalifikować do grupy prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.  Pracodawca […]

Zakres profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami

Zakres profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami

Zgodnie z §6 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy (dalej rblp), obejmuje: 1) w przypadkach, o których mowa w § […]

Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów

Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów

Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki to publikacja zawierająca unikatowy na rynku zbiór ujednoliconych aktów prawnych wydanych na podstawie 23715 Kodeksu pracy a dotyczących prac wykonywanych w różnych gałęziach gospodarki. Publikacja ta zawiera ujednolicone regulowania w zakresie: ogólnych przepisów bhp, maszyn i urządzeń technicznych, prac wykonywanych w różnych gałęziach przemysłu, czynników szkodliwych i uciążliwych, prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych, szkolnictwa […]

Piła spalinowa a szkolenie jej operatora

Piła spalinowa a szkolenie jej operatora

Pytanie Czy należy skierować pracownika, który obsługuje piłę spalinową, na szkolenie uprawniające do jej obsługi? Odpowiedź Obsługa pilarki mechanicznej do ścinki drzew (do tej grupy należy zaliczyć wszystkie pilarki przeznaczone do ścinki drzew – tzw. piły łańcuchowe) wymaga posiadania uprawnień do jej obsługi. Jednakże nie jest to tożsame z tym, iż każdy rodzaj prac wykonywany pilarką obliguje pracodawcę do skierowania […]

Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz

Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz

  Niniejsza publikacja stanowi komentarz do podstawowym aktów prawnych regulujących system ochrony zdrowia osób pracujących. Komentarz obejmuje swą treścią aktualne brzmienie aktów prawnych dotyczących służby medycyny pracy, profilaktycznych badań lekarskich i profilaktycznych napojów i posiłków. Pozwala tym samym na usystematyzowanie wiedzy oraz podejścia do regulowanych zagadnień. Publikacja szczególnie polecana w sytuacjach: potrzeby wyjaśnienia istoty profilaktycznej ochrony zdrowia pracujących, określenia zadań […]

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Pytanie Czy pracownik może zgłosić wypadek przy pracy zaistniały 3 miesiące temu? Czy zakład pracy ma obowiązek wszcząć postępowanie powypadkowe? Odpowiedź Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870), dalej rwpp, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego […]

Szkolenia BHP. Komentarz

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz aktualnego na dzień wydania brzmienia aktu prawnego, opracowanie to zawiera: praktyczne wskazówki zastosowania obowiązujących przepisów prawnych, szczegółowe wyjaśnienie najczęściej spotykanych problemów interpretacyjnych, (m. in. dotyczących uprawnień, które musi posiadać osoba prowadząca szkolenie), wzory praktycznych […]

Jakie czynniki ująć w skierowaniu na badania profilaktyczne?

Zgodnie z art. 229 §4a Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Szczegółowy tryb przeprowadzania badań lekarskich określa rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów […]

Zadania służby medycyny pracy

Służba medycyny pracy to nie tylko (jak się potocznie przyjęło) badania profilaktyczne. Same badania stanowią jeden z wielu obowiązków tejże służby. W praktyce jednak zadania te w ramach współpracy pracodawcy i lekarzy profilaktyków ograniczają się właśnie (w większości przypadków) do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich i ewentualnie udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji bhp. Powodem są przede wszystkim koszta takich […]

Szkolenie bhp uczniów – praktykantów

Pewnym problemem związanym z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp są sytuacje, kiedy to zakład pracy przyjmuje uczniów-praktykantów celem odbycia praktyk zawodowych. Może się pojawić pytanie – czy rzeczywiście uczniowie Ci podlegają szkoleniu bhp na zasadach takich, jak pracownicy etatowi lub pracownicy młodociani, zatrudnieni w ramach przygotowania zawodowego. Problem jest tym trudniejszy do rozwiązania, ponieważ obowiązki te reguluje kilka […]