Czynniki chemiczne – szczegółowe wymagania bhp

Podstawowymi aktami prawnymi, które określają obowiązki bhp w zakresie prac z substancjami i preparatami chemicznymi są: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1996 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm), zwane dalej r.b.h.p rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem […]

Obowiązki pracodawcy względem użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych

Zgodnie z art. 215 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: a) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, b) uwzględniały […]

Obowiązki konsultacyjne pracodawcy w zakresie bhp

Konsultacje działań w zakresie bhp Zgodnie z art. 23711a pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące: a) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, b) oceny ryzyka zawodowego występującego przy […]

Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy?

Zgodnie art. 210 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), prawo powstrzymania się od wykonywania pracy przysługuje pracownikowi w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik powstrzymujący się od pracy na podstawie w/w artykułu, musi […]

Przepisy oraz zasady bhp i ich treść

Ogólne informacje Używając stwierdzeń takich jak przepisy bhp i zasady bhp, należy mieć na uwadze to, że nie są one pojęciami ze sobą tożsamymi. Przepis prawny to każda zdaniokształtna jednostka tekstu, wyodrębniona w akcie normatywnym (akcie prawnym) przez artykuł, paragraf, punkt lub w innej postaci zdaniowej [Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J.: Zarys prawa. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa […]

Obowiązki informacyjne pracodawcy – zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Wymagania formalne Na podstawie art.2374 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Oprócz tego, pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest natomiast obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Komentarz […]

Obowiązki kierownictwa w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 212 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami […]

Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 2071 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych  w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, […]

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 207 kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i […]