Zapobieganie nagłym niebezpieczeństwom

Zgodnie z art. 224, pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu. Pracodawca w/w przypadku, jest obowiązany zapewnić: a) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone, b) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym Przepis ten nie narusza wymagań, określonych w odrębnych […]

Czynniki biologiczne w środowisku pracy – wymagania ogólne i ich identyfikacja

Zgodnie z art. 2221 w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to nie możliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach. […]

Prace szczególnie niebezpieczne a imienny podział pracy

Zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1034 z późn. zm.) zwanym dalej r.b.h.p, pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; b) odpowiednie środki zabezpieczające; c) instruktaż pracowników […]

Obowiązki konsultacyjne pracodawcy w zakresie bhp

Konsultacje działań w zakresie bhp Zgodnie z art. 23711a pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące: a) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, b) oceny ryzyka zawodowego występującego przy […]

Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy?

Zgodnie art. 210 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), prawo powstrzymania się od wykonywania pracy przysługuje pracownikowi w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik powstrzymujący się od pracy na podstawie w/w artykułu, musi […]

Przepisy oraz zasady bhp i ich treść

Ogólne informacje Używając stwierdzeń takich jak przepisy bhp i zasady bhp, należy mieć na uwadze to, że nie są one pojęciami ze sobą tożsamymi. Przepis prawny to każda zdaniokształtna jednostka tekstu, wyodrębniona w akcie normatywnym (akcie prawnym) przez artykuł, paragraf, punkt lub w innej postaci zdaniowej [Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J.: Zarys prawa. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa […]

Obowiązki informacyjne pracodawcy – zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Wymagania formalne Na podstawie art.2374 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Oprócz tego, pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest natomiast obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Komentarz […]

Kiedy powołać koordynatora ds. bhp – szczegółowe wymogi

Wymagania formalne Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 1) współpracować ze sobą; 2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; […]

Ocena ryzyka zawodowego – ogólne wiadomości

Wymagania formalne Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Komentarz Zgodnie z cytowanym przepisem, pracodawca, zachowując logiczny ciąg, musi: a) ocenić ryzyko zawodowe związane z […]

Obowiązki kierownictwa w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 212 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami […]