Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wymagania formalne Na podstawie art. 225 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.  Wykaz prac, o których mowa powyżej, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub […]

Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 2071 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych  w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, […]

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Wymagania formalne Na podstawie art. 2091 pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa […]

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 207 kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i […]

Pracownik użytkujący prywatny samochód do celów służbowych a badania lekarskie

Wymagania prawne Obowiązki przeprowadzania i kierowania osób na badania lekarskie związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm) oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) Zgodnie z art. 39a […]

Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy – bezpieczeństwo pracy

Informacje ogólne  Na podstawie art. 104 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający powyżej 50 pracowników ma obowiązek wprowadzić regulamin pracy, ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy, warunki przebywania na […]

Kiedy powołać koordynatora ds. BHP?

Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 1) współpracować ze sobą; 2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; 4) informować […]

Słowo ‚powinno’ w aktach prawnych z zakresu bhp. Wskazówki interpretacyjne

Słowo „powinno” w aktach prawnych z zakresu bhp. Wskazówki interpretacyjne. Polskie prawodawstwo, a w szczególności przepisy prawne z zakresu bhp, obfitują w mnogość zwrotów, w których używane jest słowo „powinno”. W wielu sytuacjach, w szczególności podczas wykonywania głównego zadania pracowników służby bhp, jakim jest doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzą się problemy interpretacyjne związane z wyborem właściwego rozwiązania. […]