Pozwolenie pisemne na prowadzenie samochodów służbowych

Pytanie Czy jest wymagane, aby pracodawca prowadził rejestr pracowników uprawnionych do prowadzenia samochodów służbowych? Czy wymagane jest pisemne pozwolenie na prowadzenie samochodu służbowego? Odpowiedź Brak jest jakichkolwiek obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, które mogły by dotyczyć obowiązku prowadzenia rejestru pracowników uprawnionych do prowadzenia samochodów służbowych oraz wydawania pisemnego pozwolenia na prowadzenie samochodów służbowych. Takie regulacje mogą mieć miejsce jako regulacje […]

Uprawnienia do obsługi maszyn ziemnych, budowlanych i drogowych

Pytanie Pracownik posiada uprawnienia do obsługi frezarki do nawierzchni dróg. Czy może obsługiwać także przecinarkę do nawierzchni dróg? Odpowiedź Zgodnie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.)  maszyny robocze, o […]

Treść umowy z poradnią medycyny pracy

Pytanie Jak powinna wyglądać treść umowy z poradnią świadczącą usługi w ramach przeprowadzania badań profilaktycznych? Odpowiedź Stosownie do art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. 1997 nr 96 poz. 593 z późn. zm.) badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawca-zleceniodawca), z […]

Zwolnienie ze szkolenia bhp

Pytanie Pracownik przedstawił zaświadczenie z odbytego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Szkolenie miało miejsce 2 lata temu. Czy można zwolnić takiego pracownika z pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp? Odpowiedź Zgodnie z §15 ust. 4 pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach: kierowniczych, służb bhp i pracodawców przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, […]

Szkolenie bhp wolontariuszy

Pytanie Czy wolontariusze muszą odbyć szkolenie w dziedzinie bhp? Jakie obowiązki w zakresie bhp dotyczą podmiotu, który korzysta z pomocy wolontariuszy? Odpowiedź Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) wolontariusze mogą wykonywać, świadczenia na rzecz: a) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich […]

Badania profilaktyczne przy zmianie stanowiska pracy

Pytanie Na jakie badania skierować pracownika, który zmienia stanowisko pracy? Odpowiedź Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Na podstawie art. 229 §1 KP, wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 1[1], podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy; 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni […]

Jak przeprowadzić analizę stanu bhp?

Pytanie Jak przeprowadzić analizę stanu bhp? Jakie kryteria należy przybrać do jej oceny? Odpowiedź Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) jednym z podstawowych obowiązków pracownika służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej […]

Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk?

Pytanie Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk? Czy zakład pracy jakim jest przychodnia, wykonująca zabiegi stomatologiczne, musi posiadać natryski? Ile powinna wynosić liczba sitek natryskowych? Odpowiedź Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest niestety łatwe ze względu na nieprecyzyjność brzmienia przepisów prawnych. Zgodnie z art. 233 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie […]

Dopuszczalna długość rzędu szaf w szatni pracowniczej

Pytanie Czy istnieją wymagania określające dopuszczalną długość rzędu szaf pracowniczych zlokalizowanych w szatni? Odpowiedź Zgodnie z §8 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm) w szatni szerokość przejść między rzędami szaf powinna być nie mniejsza niż 1,5 m a szerokość przejścia między rzędem szaf a […]

Oznaczenie strefy niebezpiecznej podczas prac na wysokości

Pytanie Czy powinna być oznaczona strefa niebezpieczna przy pracach wykonywanych na wysokości, jednak nie związanych z robotami budowlanymi? Odpowiedź Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), miejsca w zakładzie pracy, w których […]