Wypadek pracodawcy i właściciela jednoosobowej firmy

Pytanie Jestem pracodawcą prowadzącym mikroprzędsiebiorstwo usługowe (zatrudniam 3 osoby, przy czym sam również wykonuję pracę u klientów) i uległem wypadkowi podczas wykonywania czynności. Czy obejmuje mnie również postępowanie powypadkowe na takich samych zasadach jak pracowników? Dodam, że opłacam wszystkie wymagane składki. Odpowiedź Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu […]

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – wykaz

Zgodnie z art. 2371 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.), dalej kp, pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie dotyczącym chorób zawodowych, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach. Komentarz Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku poszkodowanego lub członka rodziny zmarłego pracownika.Świadczenia, które przysługują pracownikowi […]

Obowiązki pracodawcy względem zleceniobiorców i innych niepracowników

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. […]

Pozwolenie pisemne na prowadzenie samochodów służbowych

Pytanie Czy jest wymagane, aby pracodawca prowadził rejestr pracowników uprawnionych do prowadzenia samochodów służbowych? Czy wymagane jest pisemne pozwolenie na prowadzenie samochodu służbowego? Odpowiedź Brak jest jakichkolwiek obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, które mogły by dotyczyć obowiązku prowadzenia rejestru pracowników uprawnionych do prowadzenia samochodów służbowych oraz wydawania pisemnego pozwolenia na prowadzenie samochodów służbowych. Takie regulacje mogą mieć miejsce jako regulacje […]

Odzież robocza a odzież ochronna

Zgodnie z art. 2376 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), dalej kp, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Natomiast zgodnie z art. 2377 kp, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, […]

Obowiązki bhp niepracowników (zleceniobiorców, samozatrudnionych i innych)

Zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących […]

Uprawnienia do obsługi maszyn ziemnych, budowlanych i drogowych

Pytanie Pracownik posiada uprawnienia do obsługi frezarki do nawierzchni dróg. Czy może obsługiwać także przecinarkę do nawierzchni dróg? Odpowiedź Zgodnie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.)  maszyny robocze, o […]

Zatrudnianie pracownika służby bhp

Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666)  pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp […]

Czy pracodawca może szkolić pracowników w zakresie bhp

Zgodnie z art. 23711 §1. Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby […]

Treść umowy z poradnią medycyny pracy

Pytanie Jak powinna wyglądać treść umowy z poradnią świadczącą usługi w ramach przeprowadzania badań profilaktycznych? Odpowiedź Stosownie do art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. 1997 nr 96 poz. 593 z późn. zm.) badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawca-zleceniodawca), z […]