Jaka powinna być minimalna szerokość dróg między regałami w magazynie?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (zwanym dalej r.b.h.p.), pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy […]

Ręczne prace transportowe

Aktualizacja z dnia 11.05.2017 r. Do transportu ręcznego zalicza się takie działania jak podnoszenie, przenoszenie, popychanie, ciągnięcie, układanie, przetaczanie ładunków. Nierozerwalnie z transportem ręcznym powiązana jest praca stała oraz praca dorywcza. Przez pracę dorywczą rozumie się pracę, która wykonywana jest 4 razy w ciągu godziny, jednak jej czas nie może przekroczyć 4 godzin w ciągu dnia pracy. Obowiązki pracodawcy Pracodawca […]