Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Pytanie Czy pracownik może zgłosić wypadek przy pracy zaistniały 3 miesiące temu? Czy zakład pracy ma obowiązek wszcząć postępowanie powypadkowe? Odpowiedź Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870), dalej rwpp, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego […]

Wypadki przy pracy a deklaracja ZUS IWA

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2015 poz. 1242) za wypadek przy pracy uważa się: Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych […]

Postępowanie powypadkowe – wypadek przy pracy

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 w sprawie ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, do podstawowych obowiązków pracownika należy zgłaszanie wypadków przy pracy (o ile stan zdrowia na to pozwala). Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: a) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; b) uruchamianie bez […]

Wypadek przy pracy – podstawowe obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 234 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) dalej kp, w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Ponadto pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i […]

Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób

Na podstawie art. 236 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. Komentarz Cytowany artykuł nakłada na pracodawcę wprost obowiązek systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i co istotne, również […]