Audyt systemu zarządzania BHP

Audyt systemu zarządzania BHP to niezależna ocena przedsiębiorstwa pod kątem funkcjonowania systemu zarządzania BHP. Przedmiot audytu, w tym przypadku obszar systemu zarządzania BHP może być badany w wielu obszarach, wybranych przez klienta i dostosowanych do jego potrzeb. 

Cele audytu systemu zarządzania BHP

Podstawowym celem audytu BHP jest zbadanie określonych wskaźników funkcjonowania zarządzania obszarem BHP w danej organizacji. Audyt systemu zarządzania BHP realizowany przez Bezpieczeństwo Pracy obejmuje następujące obszary:

  1. audyt zgodności wewnętrznych regulacji z przepisami krajowymi w zakresie BHP,
  2. audyt poziomu funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania w obszarze BHP,
  3. audyt na podstawie normy ISO 45001,
  4. dowolny obszar audytu systemu zarządzania BHP wskazany przez klienta, w tym audyt trzeciej strony.

Audyt systemu zarządzania BHP – przepisy krajowe

Audyt ten odbywa się poprzez weryfikację obszaru działalności przedsiębiorstwa i zbadanie tego, czy wszystkie wymagane prawem obszary są przygotowane i funkcjonują prawidłowo zgodnie z odpowiednimi, wydanymi na ich podstawie regulacjami wewnętrznymi.

Audyt systemu zarządzania BHP – wewnętrzny system zarządzania

Audyt ten dotyczy zbadania prawidłowości wprowadzonych uregulowań względem wymagań prawnych a także zbadanie jego realnego funkcjonowania w zakładzie pracy.

W ramach tej usługi audytowej możliwe jest również zaprojektowanie lub aktualizacja wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

Audyt systemu zarządzania ISO 45001

Audyt ten realizowany jest na podstawie normy ISO 45001 i obejmuje weryfikację funkcjonowania systemu zarządzania BHP w oparciu o regulacje normy. Audyt BHP ISO 45001 może też być zrealizowany dla klientów, którzy przymierzają się do wdrożenia normy ISO 45001

Dowolny obszar audytu systemu zarządzania BHP, w tym audyt trzeciej strony

Obszarów audytowych w zakresie BHP jest naprawdę wiele, wobec czego audyty BHP realizowane przez Bezpieczeństwo Pracy mogą mieć dowolne spektrum. Zawierają one również możliwość realizacji audytu trzeciej strony.