Badanie gazów w zbiornikach

BHP podczas pracy w zbiornikach

BHP podczas pracy z zbiornikach dotyczy prac realizowanych w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Jest to definicja wynikająca z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP. Wymagania BHP podczas pracy w zbiornikach zaprezentowane są w tematycznym wpisie Prace w zbiornikach

Badanie gazów w zbiornikach

Jednym z podstawowych wymagań, które należy spełnić w celu realizacji prac w zbiornikach jest zbadanie powietrza występującego w zbiorniku na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wymagania prawne dotyczące prac w zbiornikach niestety nie określają wprost ani dopuszczalnych zawartości tlenu (wyjątek omówiony poniżej), jaki powinien występować w zbiorniku, ani tym bardziej nie określają, które gazy i pary są uznawane za niebezpieczne w zbiornikach. Dlatego też odpowiedzi na te pytania należy szukać w pozostałych aktach prawnych z zakresu BHP i na podstawie ogólnej wiedzy w tym zakresie.

Zawartość tlenu

Zawartość tlenu nie jest wprost określona w zakresie wymagań BHP podczas prac w zbiorniku. Wymagania BHP w odniesieniu do zawartości tlenu podczas prac w zbiorniku określają, iż dopuszczalnym jest niestosowanie sprzętu izolującego układ oddechowy, jeżeli zawartość tlenu w zbiorniku jest nie mniejsza niż 18% i jednocześnie nie występują w tym zbiorniku czynniki gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. W tym przypadku możemy wysnuć wniosek, że minimalne stężenie tlenu w zbiorniku musi wynosić minimum 18%, ażeby pojawiła się możliwość realizacji pracy w takim zbiorniku. 

Standardowa zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym wynosi ok. 21%. 

Stężenia w zakresie wyższym niż 21% powodują wzrost ryzyka pożaru/wybuchu a także mają ujemny wpływ na zdrowie osoby pracującej poprzez wzrost toksycznych skutków dla organizmu, nie potrafiącego „poradzić sobie” z nadmierną ilością tlenu.

Mając na uwadze powyższe, pożądana zawartość tlenu w zbiorniku powinna zawierać się w przedziale 18-21%, zastrzegając brak występowania innych czynników szkodliwych dla zdrowia w stężeniach nieprzekraczających najwyższych dopuszczalnych stężeń. W takim przypadku możliwe jest nie stosowanie środków izolujących układ oddechowy. Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze spełnieniem warunków odpowiedniego stężenia tlenu i nie występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami. 

Gazy i pary niebezpieczne w zbiorniku

Gazy i pary niebezpieczne w zbiorniku mogą stanowić bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników realizujących prace w zbiornikach. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie ma jednolitego wykazu gazów i par, które są konieczne do zbadania przed realizacją prac w zbiorniku. Typowanie gazów i par niebezpiecznych w zbiorniku zależy przede wszystkim od właściwej identyfikacji procesu technologicznego lub procesu pracy, do którego dany zbiornik jest wykorzystywany.

Wymagania BHP w zakresie prac w zbiorniku wyraźnie wskazują, że badane muszą być te gazy i pary, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne i mają określone poziomy dopuszczalności najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. 

Badanie gazów w zbiornikach – podsumowanie

Badanie gazów w zbiornikach, na podstawie powyższych wymagań, należy podsumować w następujący sposób:

  1. stężenie tlenu w zbiorniku powinno zawierać się w przedziale 18-21%;
  2. przed realizacją prac w zbiorniku należy zidentyfikować niebezpieczne gazy i pary występujące w zbiorniku;
  3. na podstawie zidentyfikowanych gazów i par zastosować odpowiednie urządzenia (detektory) do pomiaru stężenia tlenu oraz gazów i par stwarzających zagrożenie;
  4. wartości, które nie mogą być przekraczane, aby móc realizować prace w zbiorniku określone są na podstawie wymagań odnoszących się do najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
  5. standardy wewnętrzne danego zakładu pracy mogą określać zaostrzone rygory względem wymagań wynikających z przepisów prawa polskiego.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp

Prace szczególnie niebezpieczne. Zbiór wymagań

Literatura:

Zagrożenia związane z dużymi stężeniami tlenu

Tlen w nadmiarze szkodzi

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three × = fifteen