Bezpieczeństwo pracy podczas robót ciesielskich, zbrojeniowych i betoniarskich

Bezpieczeństwo pracy – roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie mogą być wykonywane przez cieśli wyposażonych w zasobnik narzędziowy, który umożliwia przechowywanie narzędzi, zabezpiecza przed ich wypadnięciem i nie utrudnia ruchów cieśli. Kolejność wykonywania robót ciesielskich jest określona przez kierownika robót lub mistrza budowlanego. Podawanie ręczne materiału, w szczelności długich belek lub desek może odbywać się do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie wykonywane z drabiny również mogą być prowadzone tylko do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie wykonuje co najmniej 2 osobowy zespół. Ponadto należy zapewnić rozwiązania uniemożliwiające zawalenie się konstrukcji usztywniających i rozpierających.

Bezpieczeństwo pracy – roboty zbrojeniowe

Roboty zbrojeniowe powinny być prowadzone w pomieszczeniach lub pod wiatami. Powinny być również prowadzone na odpowiednich stołach zbrojarskich. Stanowiska pracy zbrojarzy, umiejscowione po przeciwnych stronach stołu, powinny być zabezpieczone siatką o wysokości 1 m i oczkach o średnicy nie większych niż 20mm. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich powinny być wyposażone w pomosty drewniane lub inne materiały o właściwościach termoizolacyjnych.

Pręty zbrojeniowe podczas transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem w jakimkolwiek kierunku. Składowanie materiałów zbrojarskich tj, prętów i kształtowników stalowych powinny być składowane osobno, na wyrównanym do poziomu terenie i odwodnionym.

Zabronione jest:

a) chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia,

b) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się pow. 0,5 m od miejsca ułożenia,

c) chwytanie rękami skrajnych elementów zbrojenia układanego w formy,

d) rzucanie elementami zbrojenia.

Kołowrotki do rozwijania stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami  powinna być ogrodzona. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania, stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. W przestrzeni ogrodzonej nie wolno przebywać wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali a ponadto osoby nie zatrudnione przy prostowaniu stali również nie mogą przebywać w strefie ogrodzonej. W strefie tej nie wolno również organizować innnych stanowisk pracy oraz składowisk. Wprowadzanie pręta zbrojeniowego do prościarki możliwe jest tylko przed jej uruchomieniem.

W czasie cięcia prętów zbrojeniowych:

a) za pomocą nożyc, pręty należy umieścić obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim,

b) cięcie prętów pow. 20mm grubości nożycami jest zabronione,

c) w czasie cięcia mechanicznego trzymanie ręki w odległości mniejszej niż 0,5m od punktu cięcia pręta jest zabronione.

Pręty o średnicy większej niż 20mm należy odginać tylko za pomocą urządzeń mechanicznych. Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzepni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomieniu tarczy giętarki.

Bezpieczeństwo pracy – roboty betoniarskie

Przy robotach betoniarskich należy:

a) przygotowywać roztwory chemiczne dodawane do mieszanki betonowej w wydzielonych naczyniach i wydzielonych miejscach, a osoby zatrudnione przy chemikaliach wyposażyć w odpowiednie środki ochrony

b) transport mieszanki betonowej musi odbywać sie w szczelnych pojemnikach, zamykanych łatwootwieralną klapą. Wylewanie mieszanki musi być równomierne, aby nie obciążać deskowania. Wylewanie mieszanki z wysokości ponad 1m jest zabronione.

c) przy dostawie masy betonowej pojazdem, punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zapobiegające przemieszczaniu się pojazdu.

d) w czasie podgrzewania lub naparzania materiałów pracownicy muszą być zabezpieczeni przed oparzeniem. Zawory pary lub ciepłej wody muszą być w miejscach łatwodostępnych. Naprawy urządzeń do przesyłu pary lub wody mogą odbywać się po wyłączeniu ich zasilania, ostudzeniu i opróżnieniu.

e) formy do produkcji elementów prefabrykowanych ważących więcej niż 50kg muszą być transportowane mechanicznie. W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego należy sprawdzić masę elementu podnoszonego na haku za pomocą dynamometru oraz czy element nie przywarł do formy. Pracownik odczytujący wskazania dynamometru musi znajdować się co najmniej 1,5 m od krawędzi formy. Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udźwigu, a element nie zostanie podniesiony, należy natychmiast wstrzymać dalsze podnoszenie i odspoić element od formy.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ninety three − 84 =