Bezpieczeństwo pracy podczas robót montażowych, spawalniczych i rozbiórkowych

Bezpieczeństwo pracy – roboty montażowe

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie projektu montażu oraz planu bioz. Pracownicy muszą być zapoznani z organizacją pacy, jej charakterem, wymaganiami dot. montażu oraz obchodzenia się z wymaganymi urządzeniami. Wszystkie urządzenia powinny posiadać wymagane dokumenty, w szczególności urządzenia przeznaczone do montażu. Sprawność urządzeń przeznaczonych do montażu sprawdza przed każdym ich użyciem kierownik robót lub mistrz budowlany.

Podczas robót montażowych zabronione jest:

a) przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram, kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod montowaną kondygnacją

b) transport osób lub urządzeń na zawieszonych i transportowanych elementach montażowych

c) montaż elementów wielkowymiarowych przy wietrze przekraczającym 10 m/s oraz w przypadku braku dostatecznego oświetlenia

Elementy prefabrykowane można zdjąć z podwieszenia tylko w wypadku ich zamocowania w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie drabiny rozstawne lub pomosty montażowe.

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:

a) stosować zawiesia odpowiednie do podnoszonego elementu,

b) podnosić na zawiesiu elementy nie przekraczające nominalnego udźwigu,

c) dokonać oględzin zewnętrznych elementu,

d) stosować liny kierunkowe,

e) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m,

f) podczas montażu, w szczególności słupów, belek, wiązarów, należy stosować podkładki pod liny, zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin

g) usunąć osoby ze strefy niebezpiecznej.

Bezpieczeństwo pracy – roboty spawalnicze na budowie

Podczas prowadzenia robót z koniecznością wykonywania prac spawalniczych, wymagane jest:

a) stałe stanowiska spawalnicze powinny być osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wyposażone w wentylację miejscową,

b) podczas spawania gazowego, butle z gazem muszą posiadać ważną cechę organu dozoru technicznego,

c) przy przemieszczaniu butli o pojemności pow. 10 dm3 należy stosować przepisy dotyczące robót spawalniczych,

d) butla z gazem powinna być umieszczona pionowo, jednak dopuszcza się jej nachylenie nie przekraczające 45 stopni,

e) odległość butli od płomienia nie może być mniejsza niż 1m,

f) przewody do spawania za pomocą tlenu i acetylenu powinny mieć odpowiednią kolorystykę a ich długość wynosić co najmniej 5m,

g) nie stosuje się przewodów, które były wcześniej używane do spawania innym gazem,

h) zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników stosuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków,

i) przewody należy chronić przed uszkodzeniami a powstałe uszkodzenia należy wyciąć i użyć specjalnych łączników metalowych odpowiadających prześwitowi uszkodzonego przewodu,

j) stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igelitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione,

k) w przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej należy używać do rozmrażania gorącej wody lub pary wodnej. Nie wolno używać otwartego ognia,

l) sprzęt do spawania elektrycznego musi być sprawny i odpowiadać wymaganiom oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej,

ł) spawacz ma obowiązek sprawdzić podłączenie przewodów i przyłączenie końcówki przewodu roboczego do uchwytu,

m) do zasilania uchwytu elektrody i masy należy stosować tylko przewody oponowe – spawalnicze o właściwie dobranym przekroju a każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony,

n) spawanie lub cięcie metali podczas opadów może odbywać się po osłonięciu stanowiska pracy

ń) stanowisko pracy musi być osłonięte w sposób wykluczający działanie szkodliwego promieniowania na innych pracowników

o) prace w zbiornikach, w których znajdowały się gazy lub ciecze trujące, łatwopalne, jest dozwolone po usunięciu resztek substancji i wymyciu zbiorników lub napełnieniu wodą lub gazem obojętnym. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie przy asekuracji osób znajdujących się na zewnątrz z zachowaniem wzajemnej łączności oraz możliwością udzielenia pomocy. Pracownik musi być wyposażony w szelki bezpieczeństwa, do których należy przymocować linkę bezpieczeństwa trzymaną przez osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoby znajdujące się wewnątrz muszą mieć stały dopływ świeżego powietrza

Bezpieczeństwo pracy – roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie na podstawie dokumentacji projektowej. Teren należy oznakować i ogrodzić w sposób, który uniemożliwia wejście osób postronnych na teren prowadzonych robót. Przypomnijmy, że wygrodzenie terenu powinno posiadać co najmniej 1,5 m wysokości (czytaj więcej o zagospodarowaniu terenu budowy). Należy pamiętać o odłączeniu elementu poddanego rozbiórce od wszystkich mediów. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia się części konstrukcji, jest zabronione. Także prace przy wietrze przekraczającym 10 m/s są zabronione. Przebywanie w strefie niebezpiecznej osób i sprzętu, jeżeli roboty prowadzone są w sposób zmechanizowany, a tym bardziej na kondygnacjach obiektu rozbieranego jest zabronione! Przewracanie ścian lub innych elementów obiektu przez podkopywanie i podcinanie również jest zabronione.

Do usuwania gruzu z pomieszczeń należy stosować rynny, zsypowe lub zsuwnice pochyłe. Rynny te powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

3 komentarze

    1. Dziękuję za sugestię 😉 wpis taki pojawi się przy okazji opracowania dotyczącego szczegółowo robót spawalniczych

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seven × = sixty three